Search…
⌃K

วิธีตรวจสอบว่า e-mail ในการเข้าระบบของท่านเป็น CMU E-mail (@cmu.ac.th) แล้ว

เพื่อตรวจสอบว่า e-mail ในการเข้าระบบของท่านเป็น CMU E-mail (@cmu.ac.th) แล้ว สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. Log-in เข้าระบบด้วย Username ใหม่ที่ตั้งค่าก่อนหน้านี้
2.ทำการเลือกที่ส่วน “EasyChair” และเลือกที่ “My Account”
3.เลือกที่ส่วน “Email Addresses” เพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่า CMU E-mail (@cmu.ac.th) เป็น Main email address แล้ว
4.ถ้าส่วนของ Main email address เป็น CMU E-mail (@cmu.ac.th) แล้วดังภาพ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
หมายเหตุ : ท่านสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ easy chair ด้วย CMU E-mail (@cmu.ac.th) ได้เมื่อเสร็จสิ้นทุกข้อดังกล่าว