Search…
⌃K

มี easy chair account ที่ใช้เมล์อื่นอยู่แล้วทำอย่างไร

Easy Chair เป็นระบบบริหารจัดการด้านการส่งบทความทางวิชาการที่เป็นสากล ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ รวมถึงข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งในการยื่นขอเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ ได้นำมาใช้เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านส่งบทความและใช้ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งในรูปแบบ Peer Review และ จากคณะกรรมการ
ซึ่งการส่งเข้าเสนอโครงการในรอบพิเศษนี้ จะทำผ่านระบบ Easy Chair โดยขอให้อาจารย์สมัครเข้าใช้งานด้วย cmu e-mail (@cmu.ac.th) เท่านั้น โดยวิธีการจัดการ e-mail ให้เป็น cmu e-mail เพื่อเข้าใช้งานระบบมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

เปลี่ยน Email easy chair อื่นให้เป็น CMU E-mail

1. เข้าเว็บไซต์ https://easychair.org ทำการกดปุ่ม “Log in” ด้วย easy chair account เดิมที่มี
2. เมื่อเข้าสู่ระบบ easy chair ด้วย account เดิม และทำการเลือกที่ส่วน “EasyChair” และเลือกที่ “My Account” ดังภาพ
3. ทำการเลือกที่ส่วน “Email Addresses” เพื่อทำการเปลี่ยน e-mail ดังภาพ
4. เมื่อเข้าส่วนหน้าของ Manage Email Addresses ทำการกรอกข้อมูล CMU E-mail (@cmu.ac.th) ในหัวข้อที่ 1 และในหัวข้อที่ 2 ทำการกรอกรหัส easy chair แล้วกดที่ปุ่ม “Add” ดังภาพ
5. จากนั้นทำการกดที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการยืนยันการเปลี่ยน E-mail ดังภาพ
6. หลังจากนั้น ท่านต้องทำการตรวจสอบ E-mail (ที่ท่านกรอกไปในข้อที่ 4) และกดเข้าไปที่ลิงค์ในข้อความที่ส่งมา ดังภาพ
7. เมื่อเข้าลิงค์มา จะปรากฎหน้าจอในส่วนของ Alternative Email Addition และทำการกรอกรหัสผ่านของ easy chair แล้วกดปุ่ม “Add” ดังภาพ
8. ทำการเลือก CMU E-mail (@cmu.ac.th) เป็น main ดังภาพ และกดปุ่ม “Apply”
9. ในส่วนหน้านี้จะแสดง Pop-up กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการเปลี่ยน E-mail