การส่ง Assignment

1.เข้าไปที่ Assignment ใน Teams ของกระบวนวิชานั้นๆ
2.งานที่ได้รับมอบหมายจะปรากฏขึ้นในแถบ Assigned กดเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียด
3.กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ในการส่ง Assignment กดที่ Add work จากนั้นอัปโหลดไฟล์ชิ้นงาน
4.เมื่ออัปโหลดไฟล์งานเสร็จเรียบร้อย กด Turn in เพื่อส่งงานให้อาจารย์