ดูสถานะของงานที่ได้รับ

สามารถตรวจสอบสถานะงานที่ได้รับภายในกระบวนวิชาได้ที่แถบ Grades ด้านซ้ายของ Teams
รายการของชิ้นงานทั้งหมดภายใน Teams จะปรากฏขึ้น โดยเรียงจากวันส่งงานที่ใกล้ที่สุดก่อน