Online Exam Manager คือระบบอะไร?

Online Exam Manager​ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามสถานะการสอบของนักศึกษา จะไม่มีผลกับคะแนนการสอบหรือตัวข้อสอบ เป็นเพียงระบบที่ช่วยติดตามสถานะ(Tracking) ว่านักศึกษาแต่ละคนอยู่ในส่วนใด หรือ ขั้นตอนใดในการสอบครั้งนี้ ด้วยความสามารถของระบบ อาจารย์จะสามารถทราบได้ว่าท่านเกิดเหตุขัดข้องใดอยู่หรือไม่ และ ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

โดยในการสอบ ท่านจะได้รับ Online Exam Manager Link เพื่อทำการ Check-in ในระบบ และเมื่อทำการ Check-in เรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบกับ link Zoom ในการคุมสอบ และ Link CMU Exam สำหรับเข้าไปทำข้อสอบ

เมื่อทำการ Check-in เรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบกับหน้า Link Zoom และ Link CMU Exam สำหรับเข้าไปสอบ หากท่านอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างสอบ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้ท่านหลุดจาก Zoom หรือ CMU Exam ท่านสามารถติดต่ออาจารย์ในกรณีฉุกเฉินได้ทันที

เมื่อทำข้อสอบเสร็จ และกดส่ง (Finish and Submit All) เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมา Check-out ในระบบ Online Exam Manager อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำข้อสอบเสร็จสิ้น

Last updated