รู้จักระบบตัดเกรด CMU Grade

ระบบตัดเกรด หรือ CMU Grade เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเกรดออนไลน์ ซึ่งเชื่อมเข้ากับระบบส่งเกรดออนไลน์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบตัดเกรด CMU Grade คืออะไร?

เดิมทีสำนักทะเบียนฯ มีระบบส่งเกรดออนไลน์อยู่แล้ว โดยอาจารย์จะต้องทำการตัดเกรดเองและส่งเกรดให้กับสำนักทะเบียน ที่ https://grade.reg.cmu.ac.th) แต่ยังไม่มีบริการตัดเกรดออนไลน์ TLIC จึงได้ต่อยอดบริการนี้โดยพัฒนาระบบตัดเกรดขึ้นเพิ่มเติม และเชื่อมเข้ากับระบบส่งเกรดของสำนักทะเบียน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ในการจัดการคะแนนและตัดเกรดของนักศึกษา
ระบบตัดเกรด CMU Grade จึงเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการคะแนนของนักศึกษาจำนวนมาก และนำมาตัดเกรดออนไลน์ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งเกรดให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://grade.cmu.ac.th
ดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ระบบทั้งสองควบคู่กันได้ โดย TLIC แนะนำให้ยึดระบบของสำนักทะเบียนเป็นหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของเกรด โดยมีใบรายงานเกรด (CMR54) เป็นเอกสารหลักที่ยืนยันว่านักศึกษาในกระบวนวิชาได้เกรดใดในแต่ละรายวิชา
เฉพาะอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาเท่านั้น จึงจะสามารถตัดเกรดในกระบวนวิชานั้นๆได้ (Co-Instructor ไม่สามารถตัดเกรดแทน Instructor ได้ อ้างอิงตาม นโยบายของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หลักการทำงานของระบบตัดเกรด CMU Grade

การทำงานของระบบตัดเกรด CMU Grade แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้
(1) การนำเข้าข้อมูลคะแนนและการตัดเกรด
การนำเข้าข้อมูลคะแนนทุกส่วนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบตัดเกรด และ นำคะแนนมาตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ที่ระบบ TLIC
(2) การบันทึกผลเกรดที่ทำการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว
ระบบของTLIC จะส่งผลเกรดไปยังฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อบันทึกและประมวลผลอย่างเป็นทางการตลอดจนออกใบรายงานผลเกรด (CMR54)
กล่าวคือ เมื่อทำการส่งเกรดด้วยระบบตัดเกรด CMU Grade ของ TLIC แล้ว (http://grade.cmu.ac.th) ไม่จำเป็นต้องส่งเกรดในระบบส่งเกรดของสำนักทะเบียนฯ แล้ว (https://grade.reg.cmu.ac.th/) อย่างไรก็ตามท่านควรตรวจเช็คสถานการส่งเกรดในระบบสำนักทะเบียนอีกครั้ง

จุดเด่นของระบบตัดเกรดและระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต