รู้จักระบบตัดเกรดและ Course Spec บน CMU OBE

ระบบตัดเกรดและระบบประเมินผลลัพธ์ OBE เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเกรดออนไลน์ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Outcome Based Learning สำหรับ 7 หลักสูตรนำร่อง ซึ่งเชื่อมเข้ากับระบบส่งเกรดออนไลน์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบตัดเกรดบน CMU OBE คืออะไร?

เดิมทีสำนักทะเบียนฯ มีระบบส่งเกรดออนไลน์อยู่แล้ว โดยอาจารย์จะต้องทำการตัดเกรดเองและส่งเกรดให้กับสำนักทะเบียน ที่ https://grade.reg.cmu.ac.th) แต่ยังไม่มีบริการตัดเกรดออนไลน์ TLIC จึงได้ต่อยอดบริการนี้โดยพัฒนาระบบตัดเกรดขึ้นเพิ่มเติม และเชื่อมเข้ากับระบบส่งเกรดของสำนักทะเบียน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ในการจัดการคะแนนและตัดเกรดของนักศึกษา

ระบบตัดเกรด CMU OBE จึงเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการคะแนนของนักศึกษาจำนวนมาก และนำมาตัดเกรดออนไลน์ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งเกรดให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลของหลักสูตรที่เป็น OBE อีกด้วย โดยสามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://obe.cmu.ac.th/

ดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ระบบทั้งสองควบคู่กันได้ โดย TLIC แนะนำให้ยึดระบบของสำนักทะเบียนเป็นหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของเกรด โดยมีใบรายงานเกรด (CMR54) เป็นเอกสารหลักที่ยืนยันว่านักศึกษาในกระบวนวิชาได้เกรดใดในแต่ละรายวิชา

เฉพาะอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาเท่านั้น จึงจะสามารถตัดเกรดในกระบวนวิชานั้นๆได้ (Co-Instructor ไม่สามารถตัดเกรดแทน Instructor ได้ อ้างอิงตาม นโยบายของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ทั้งนี้ในระบบอาจารย์สามารถส่งคำเชิญผู้แก้ไขข้อมูลด้านในกระบวนวิชาได้

หลักการทำงานของระบบตัดเกรด CMU Grade

การทำงานของระบบตัดเกรด CMU Grade แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้

(1) การนำเข้าข้อมูลคะแนนและการตัดเกรด

การนำเข้าข้อมูลคะแนนทุกส่วนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบตัดเกรด และ นำคะแนนมาตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ที่ระบบ TLIC

(2) การบันทึกผลเกรดที่ทำการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว

ระบบของTLIC จะส่งผลเกรดไปยังฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อบันทึกและประมวลผลอย่างเป็นทางการตลอดจนออกใบรายงานผลเกรด (CMR54)

กล่าวคือ เมื่อทำการส่งเกรดด้วยระบบตัดเกรด CMU Grade ของ TLIC แล้ว (http://obe.cmu.ac.th/) ไม่จำเป็นต้องส่งเกรดในระบบส่งเกรดของสำนักทะเบียนฯ แล้ว (https://grade.reg.cmu.ac.th/) อย่างไรก็ตามท่านควรตรวจเช็คสถานการส่งเกรดในระบบสำนักทะเบียนอีกครั้ง

จุดเด่นของระบบตัดเกรดและระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

แนะนำระบบ CMU OBE PLATFORM

ทำไมต้อง OBE ?

Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร?

CLO PLO คืออะไร? แล้วทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไร? คลิปนี้มีคำตอบ

แนวทางการคำนวณ OBE

แนะนำแนวทางการคำนวณ OBE พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถประเมิน OBE ได้อย่างราบรื่น

Last updated