คำถามพี่พบบ่อย (FAQs)

ถ้าตัดเกรดผ่านระบบนี้จนสำเร็จแล้ว ยังต้องไปส่งเกรดผ่านระบบของสำนักทะเบียนอยู่หรือไม่

ไม่ต้อง เกรดจากระบบฯ จะถูกส่งไปยังสำนักทะเบียน ไม่ต้องส่งซ้ำ แต่ขอให้เข้าไปตรวจสอบว่าเกรดถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนพิมพ์ใบรายงานผลเกรด (CMR54) จากสำนักทะเบียน (https://grade.reg.cmu.ac.th/)

สามารถส่งเกรดวิชาเดิมซ้ำได้หรือไม่ หรือว่าส่งได้เพียงครั้งเดียว?

เกรดส่งซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ทางสำนักทะเบียนจะยึดเอาข้อมูลครั้งล่าสุดที่ได้ทำการส่งมาในระบบ

วิธีตัดเกรดที่ระบบสนับสนุนมีวิธีใดบ้าง

มี 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1. แบบอิงเกณฑ์ 2. แบบอิงกลุ่ม 3. แบบNormalized T-Score 4. แบบStuit's Method และ 5. แบบผ่าน-ไม่ผ่าน โดยสามารถเลือกวิธีตัดเกรดได้ในระบบหลังจากกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้ว

สามารถตัดเกรดครั้งละหลายๆ section ได้หรือไม่

ได้ ระบบตัดเกรดสนับสนุนการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาจากทุกวิชาและทุกsection ที่อาจารย์มีสิทธิ์ตัดเกรด อาจารย์สามารถตัดเกรดรวมกันได้ โดยเวลาส่งเกรด ระบบฯ จะส่งเกรดของทุกๆ section และวิชาที่เลือกไว้

สามารถเข้าไปแก้เกรดเป็นรายบุคคลได้หรือไม่

ไม่ได้ เกรดจะเกิดจากการคำนวณเท่านั้น หากต้องการปรับเกรดของนักศึกษาคนใดคนหนึ่งจะต้องปรับที่คะแนนเพื่อให้เข้าเกณฑ์ที่ใช้ประมวลผลเกรด

สามารถสร้าง "ไฟล์" ตัดเกรดของวิชาเดิม ซ้ำๆ กันหลายไฟล์ได้หรือไม่?

ได้ ไฟล์ตัดเกรดเป็นที่เก็บข้อมูลให้กับอาจารย์ จะสร้างกี่ไฟล์ก็ได้ และไฟล์เหล่านั้นสามารถใช้ตัดเกรด เพื่อส่งไปยังสำนักทะเบียนได้ทุกไฟล์

หากสร้าง "ไฟล์" ตัดเกรดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้ส่งไปยังสำนักทะเบียนจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลในไฟล์เหล่านั้น?

ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่ TLIC หากอาจารย์ไม่ได้ใช้ไฟล์นั้นส่งเกรดไปยังสำนักทะเบียน ข้อมูลก็จะไม่มีผลใดๆ ต่อเกรดของนักศึกษา

สามารถเปลี่ยนชื่อ "ไฟล์" ตัดเกรดได้หรือไม่?

ได้ ให้เปิดไฟล์นั้นขึ้นมา แล้วสามารถคลิกที่ชื่อเพื่อเปลี่ยนได้