Search…
⌃K

การใช้งาน Whiteboard

การใช้งานไวท์บอร์ดร่วมกับหน้าจอสัมผัสและ Zoom Room ของชุด EZ Conference สามารถใช้นิ้วมือหรือปากกาในการเขียนบนไวท์บอร์ดได้

เริ่มต้นใช้งาน Whiteboard

1.ที่หน้าแรกของ Zoom Rooms หรือภายใน Meeting เลือกที่ Whiteboard
2.แถบควบคุมไวท์บอร์ดจะปรากฏขึ้น สามารถเลือกเปลี่ยนสีปากกาได้ที่แถบนี้
 • CLOSE : ปิดไวท์บอร์ดและกลับเข้าหน้าแรกของ Zoom Rooms (ถ้าอยู่ใน Meeting จะกลับเข้าสู่หน้าการ Meeting)
 • ไอค่อนรูปพระจันทร์
  : เปลี่ยนสีพื้นหลังไวท์บอร์ดเป็นสีดำ
 • ไอค่อนรูปแผ่นฟล็อบบี้ A
  : สำหรับการบันทึกไวท์บอร์ดเป็นภาพหรือ PDF แล้วส่งไปยังอีเมลล์ที่ผูกไว้
 • ไอค่อนเพิ่มหน้า
  : สำหรับเพิ่มหน้าไวท์บอร์ดใหม่ หลังจากกดเพิ่มหน้า ไอค่อนนี้จะเปลี่ยนเป็นไอค่อนที่มีเลขขึ้นตามจำนวนหน้าไวท์บอรืดที่ถูกเพิ่มเข้ามา
  โดยสามารถกดเพื่อเปลี่ยนหรือลบหน้าไวท์บอร์ดได้
 • เครื่องมือการวาด
 • NEW SHARE : แชร์หน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอหรือภาพมาใช้ร่วมกับการเขียนได้
 • START MEETING : เริ่มการ Meeting และแชร์หน้าไวท์บอร์ดดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมทุกคน เมื่อเข้าสู่ Meeting จะมีไอค่อนปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่าง ดังนี้
  • ไมโครโฟน : สำหรับเปิด/ปิดไมโครโฟนของ Zoom Rooms
  • ปุ่มจุดสามจุด(...) : เข้าสู่ส่วนของการปรับแต่ง Controller(กรณีที่มีการใช้งาน Controller)(เหมือนกับการควบคุมภายใน Meeting) การควบคุมภายใน Meeting (Controller)
  • END MEETING : ปิดห้องประชุม

เครื่องมือการวาด

สามารถเลือกลักษณะการวาดได้ 2 แบบ ดังนี้ :
1.Free Form : ระบบจะไม่ปรับแต่งเส้นตามรูปร่างให้
2.Smart recognition drawing : ให้ระบบปรับแต่งและแก้ไขเส้นและรูปร่างให้อัตโนมัติ
ผู้เข้าร่วมคนอื่นใน Meeting สามารถกดใช้งานไวท์บอร์ดพร้อมกันได้และจะมีแถบเครื่องมือดังกล่าวปรากฏขึ้นให้ใช้งาน
 1. 1.
  เลือกที่ไอค่อนดินสอ
  หรือรูปทรง
  ในแถบควบคุม
 2. 2.
  เลือกลักษณะการวาด (Free Form หรือ Smart recognition drawing)
 3. 3.
  เลือกสีและแตะที่หน้าจอเพื่อเริ่มใช้งาน
 4. 4.
  ปรากฏกดที่ไอค่อน Undo
  เพื่อแก้ไข หรือไอค่อนถังขยะ
  เพื่อลบสิ่งที่ท่านวาดทั้งหมดบนไวท์บอร์ด

การเชิญ Participants เข้าสู่ไวท์บอร์ด(กรณีที่ยังไม่เริ่มประชุม)

1.ที่หน้าแรกของ Zoom Rooms หรือภายใน Meeting เลือกที่ Whiteboard
2.เลือกสีและเขียนเนื้อหาที่ต้องการบนไวท์บอร์ดไว้ล่วงหน้า
3.เลือกที่ START MEETING
4.เลือกที่ปุ่มจุดสามจุด(...)
5.เลือกที่ Invite
6.ค้นหารายชื่อจากแถบค้นหา
7.เลือก Participants ที่ต้องการแล้วกด Invite
โดย Participants ทุกคนจะเห็นไวท์บอร์ดที่ท่านแชร์ และสามารถใช้งานไวท์บอร์ดผ่าน Zoom บนอุปกรณ์ของตนเองได้ทันที

การบันทึกหน้าไวท์บอร์ด

ท่านสามารถบันทึกและแชร์ไวท์บอร์ด รวมถึงส่วนของไวท์บอร์ดที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นเขียนมา และส่งต่อผ่านอีเมลล์เป็นภาพหรือไฟล์ PDF กรณีที่ไวท์บอร์ดมีหลายหน้าจะถูกแยกเป็นรูปภาพแต่ละภาพ ถ้าเป็นไฟล์ PDF จะถูกรวมเป็นไฟลืเดียวเท่านั้น
 1. 1.
  เริ่มการใช้งานไวท์บอร์ด
 2. 2.
  กดที่ไอค่อนรูปแผ่นฟล็อบบี้ A
  ในแถบควบคุมไวท์บอร์ด
 3. 3.
  กรณีที่ไวท์บอร์ดมีหลายหน้า ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกเพียงหนึ่งภาพ
 4. 4.
  กรอกอีเมลล์ที่ต้องการส่งไฟล์
 5. 5.
  เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ กรณีไวท์บอร์ดมีหลายหน้าแนะนำให้เลือกเป็นไฟล์ PDF
 6. 6.
  กด Send เพื่อทำการส่งอีเมลล์ โดยจะมีหัวข้อเมลล์เป็น Saved Whiteboard Image(s) และชื่อผู้ส่งเป็นชื่อของ Zoom Rooms ที่ใช้ส่งไฟล์
แนะนำให้ Start Meeting ด้วยอุปกรณ์ในชุด EZ Conference หรือ Laptop เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถใช้งานไวท์บอร์ดพร้อมกันได้ ไม่แนะนำให้ใช้ Tablet หรือมือถือในการ Start Meeting