ภาพรวมการใช้งาน SEB

Safe Exam Browser (SEB) คืออะไร?

โปรแกรม Safe Exam Browser หรือ SEB เป็นโปรแกรม Web Browser ฟรี ที่สามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Windows, Mac) และ Apple iPad ได้ โดย SEB ทำหน้าที่จำกัดการเข้าถึงทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการสอบ เพื่อลดโอกาสที่นักศึกษาจะเปิดใช้โปรแกรมสื่อสารต่างๆ เช่น Zoom, Discord, Line, messenger เป็นต้น รวมถึงลดการเปิด Website หรือเข้าใช้โปรแกรมที่ไม่สมควรขณะสอบ ซึ่ง SEB จะใช้งานร่วมกับ Quiz(Activity) ใน ระบบ CMU Exam Moodle โดยมี Config file ที่อาจารย์สร้างขึ้นเก็บการตั้งค่าของการสอบ เช่น URL ของข้อสอบ รหัสผ่านการเข้าใช้งาน เป็นต้น โดยข้อกำหนดการทำงานที่สำคัญดังนี้
 • SEB ใช้งานได้ดีกับ Quiz ใน Moodle : Quiz ของ Moodle มีจุดเด่นคือสามารถตั้งค่าบังคับให้ผู้สอบเปิดใช้ Quiz จาก SEB เท่านั้นได้ นั่นคือหากผู้สอบพยายามเข้าถึง Quiz นั้นๆ ผ่าน Browser อื่นใดที่ไม่ใช่ SEB ระบบก็จะแจ้งเตือนและปฏิเสธไม่ให้ผู้สอบเข้าทำ Quiz นั้นๆ
 • เข้าใช้แล้วจะออกไม่ได้ : เมื่อผู้สอบเปิดใช้งาน SEB แล้ว จะไม่สามารถออกจากโปรแกรมได้ วิธีปกติที่ใช้ปิดการทำงานของโปรแกรม เช่น Alt+F4, การเข้า Task Manager (สำหรับ Windows), การกด Control + Alternate + Delete จะถูกปิดไว้ วิธีออกจาก SEB มีเพียงสามทางเท่านั้นคือ
 1. 1.
  ใช้ปุ่ม Exit ของระบบซึ่งจะแสดงหลังจากทำข้อสอบเสร็จสิ้น – นี่เป็นวิธีปกติที่ผู้สอบจะออกจากโปรแกรม SEB
 2. 2.
  ใช้ Exit password ซึ่งต้องถามจากอาจารย์ – ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือนักศึกษาติดปัญหา ไม่สามารถจบการทำงานด้วยวิธีปกติได้
 3. 3.
  ปิดคอมพิวเตอร์ – กดปุ่ม power หรือ Hard Restart ดึงปลั๊กออก (เป็นวิธีที่ไม่ควรทำ)

ขั้นตอนการใช้งาน SEB

เมื่ออาจารย์สร้าง Quiz ข้อสอบใน Moodle แล้วขั้นตอนการใช้งาน SEB จะมีดังนี้
 1. 1.
  ตั้งค่า Moodle Quiz ให้รองรับ SEB – ตั้งค่าเพื่อบังคับให้ผู้สอบเข้าทำ Quiz ผ่าน SEB เท่านั้น
 2. 2.
  Config SEB – ป้อน URL ของ Moodle Quiz, รหัสผ่านการออกโปรแกรม, และรายละเอียดอื่นๆ ของการสอบนั้นๆ ผลที่ได้คือ Config File สำหรับการสอบนั้นๆ
 3. 3.
  ส่งไฟล์ให้ผู้สอบ – อาจารย์ส่งไฟล์ Config ให้นักศึกษา โดยจะส่งล่วงหน้า หรือจะส่งก่อนเริ่มทำข้อสอบก็ได้
 4. 4.
  ผู้สอบเปิดไฟล์และเริ่มสอบ – เมื่อถึงเวลาสอบ อาจารย์แจ้งรหัสเปิดไฟล์ให้นักศึกษา เมื่อนักศึกษาเปิดไฟล์แล้วก็จะเข้าสู่การสอบทันที
หากต้องการเพิ่มความปลอดภัย ระหว่างทำข้อที่ 1 สามารถตั้งค่า Moodle Quiz เพื่อป้องกัน Config File ปลอม ซึ่งทำโดยการป้อนรหัสกุญแจที่สร้างจากโปรแกรม SEB Config
หาก Config File ถูกดัดแปลงค่ารหัสนี้จะไม่ตรงกัน และผู้ใช้ไฟล์ปลอมจะไม่สามารถเข้าทำ Quiz ได้

เงื่อนไขในการใช้ SEB

นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรม SEB ซึ่งจะมีรายละเอียดดงันี้
อุปกรณ์ที่รองรับ มีดังนี้
Version SEB ที่แนะนำให้ดาวน์โหลด
Windows 8 ขึ้นไป * ควรมีพื้นที่ว่างในอุปกรณ์อย่างน้อย 4-5 GB
macOS 10.11 ขึ้นไป
iOS 11 ขึ้นไป * iPad สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store
หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่สามารถใช้งาน SEB ได้