การตั้งค่า SEB Configuration Tool

โปรแกรม SEB Config Tool จะถูกติดตั้งมาด้วยกับโปรแกรม SEB ดังนั้นเมื่อติดตั้ง SEB ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วสามารถเรียกใช้ SEB Config Tool ได้ทันที ซึ่งสามารถสรุปการตั้งค่าที่ต้องทำดังนี้

 1. General Setting

  1. Start URL

  2. Administrator password

  3. Quit/unlock password

 2. กำหนดรหัสผ่านเปิดใช้งาน

 3. ทำงานแบบเต็มจอ และอนุญาตการจัดการ Wifi

 4. กำหนด Exit URL ให้กดออกโปรแกรมเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

 5. (Optional) กำหนด Exam Key เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

รายละเอียดของแต่ละข้อมีดังนี้

1. General Setting

การตั้งค่าทั่วไป เมื่อใช้งานโปรแกรม SEB

1.1 Start URL (การกำหนด URL ของ Moodle Quiz)

 • URL ของ Moodle Quiz ในระบบ CMU Exam Moodle

URL นี้จะเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดโปรแกรม SEB ให้อาจารย์กรอก URL ของ Moodle Quiz ในช่องนี้ โดยไปยังหน้า Quiz ของท่านและ Copy URL Address มาใช้

ตัวอย่าง URL Address Quiz ในระบบ Exam Moodle https://exam.cmu.ac.th/mod/quiz/view.php?id=XXXX

 • URL ของ Course ในระบบ CMU Exam Moodle

หากทำ Quiz ไว้หลาย Quiz ก็สามารถใส่ URL ของวิชาแทนได้ แล้วค่อยให้ผู้สอบคลิกเลือก Quiz ที่จะทำเอง

1.2 Administrator password

กำหนดเพื่อไม่ให้นักศึกษาเข้ามาแก้ไขการตั้งค่าต่างๆได้

1.2 Quit/unlock password

ใช้เมื่อผู้สอบต้องการออกโปรแกรม SEB ในขณะที่ยังทำข้อสอบไม่เสร็จ เช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหา ซึ่งโดยปกติแล้ว Quit password นี้อาจารย์จะแจ้งให้ผู้สอบเป็นรายๆ ไปตามความจำเป็น โดยการ Allow user to quit SEB และตั้ง Quit/unlock password

2. Config File Setting

การตั้งค่าการเปิดไฟล์ Configuration

2.1 Use SEB settings file for..

 • ให้เลือกเป็น starting an exam เสมอ

2.2 Settings password

 • เป็นรหัสผ่านในการอ่านไฟล์ ควรตั้งรหัสผ่านนี้เสมอ มิเช่นนั้นไฟล์ Config จะถูกเปิดอ่านและแก้ไขได้อย่างเสรี

 • ปกติแล้วอาจารย์จะแจ้งรหัสนี้ให้ผู้สอบเมื่อถึงเวลาสอบ เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ SEB และเริ่มทำข้อสอบ

3. User Interface Setting

การแสดงผลเมื่อเปิดโปรแกรม SEB

3.1 Browser view mode

 • ให้เลือกเป็น Use full screen mode เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานแบบเต็มจอ

3.2 Browser Window Toolbar

 • ค่าเริ่มต้น

3.3 Taskbar / Dock / Slide Menu

 • ให้เปิดตัวเลือก Show wi-fi control (Win) เผื่อว่าผู้สอบ Wi-fi หลุดขณะสอบ และจำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่

3.4 Enable Zoom (Win/mac)

 • ค่าเริ่มต้น เปิดการใช้งาน Page & Text Zoom

4. Exam Setting

กำหนด Exit URL ให้กดออกโปรแกรมเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

นี่คือ Exit Link ที่กำหนดไว้ใน Moodle Quiz เมื่อผู้สอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว ทำการกด link ดังกล่าว SEB จะดักไว้ และจบการทำงานของโปรแกรม โดยไม่ต้องกรอก Password ใดๆ

ท่านสามารถกรอก link เดียวกันกับในโปรแกรม SEB ในหน้า Quiz ของท่านเมนู Show Exit Safe Exam Browser button, configured with this quit link

5. Applications Setting

การอนุญาตให้โปรแกรมที่กำหนดสามารถเปิดได้ ขณะสอบโดยใช้งานโปรแกรม SEB

5.1 Permitted Processes

5.1 Prohibited Processes

6. Security Setting

6.1 Ignore SEB Service

หากเปิดการใช้งานในส่วนนี้ นักศึกษาจะสามารถกด Ctrl + Delete ได้ ทำให้สามารถ login Account อื่นได้ แนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ไว้

6.2 Allow to run inside virtual machine

เปิดใช้งานในส่วนนี้ จะช่วยให้นักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์สว่นกลาง เช่น หอพักในกำกับ หรือ ITSC CORNER สามารถใช้สอบด้วย SEB ได้

7. บันทึก Config File และส่งให้ผู้สอบ

เมื่อทำการ Config เรียบร้อยแล้วก็ให้บันทึกไฟล์ ซึ่งจะได้ Config File ที่มีนามสกุล .seb ไฟล์นี้สามารถส่งให้กับนักศึกษาเพื่อใช้เริ่มทำข้อสอบได้ โดยจะส่งผ่านทาง e-mail, line group, Facebook หรือช่องทางอื่นใดในการส่งไฟล์ทั่วไป โดยผู้สอบจะไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้จนกว่าจะได้รับรหัสเปิดไฟล์ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2)

วิธีที่แนะนำ ตกลงวิธีส่งไฟล์ให้กับนักศึกษาไว้ล่วงหน้า แล้วเมื่อถึงเวลาสอบก็ส่งทั้งไฟล์และรหัสเปิดให้กับนักศึกษาในเวลาเดียวกัน

Last updated