การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม SEB Configuration Tools ให้ตรงกับอุปกรณ์ของท่าน

นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรม SEB ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่สามารถใช้งาน SEB ได้

Last updated