การเชื่อมต่ออุปกรณ์ CMU EZ Studio

เนื่องจากชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio นั้นมีหลายชิ้น TLIC จึงจัดทำแผนผังการเชื่อมต่อ ดังนี้

แผนผังการต่ออุปกรณ์ชุด CMU EZ Studio

การประกอบชุดอุปกรณ์ EZ Studio นั้นมีแนวปฏิบัติดังแสดงในรูปต่อไปนี้

แนะนำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ Computer

เนื่องจากช่องเสียบ USB (แบบ Type A) บนคอมพิวเตอร์นั้นมีจำนวนจำกัดเพียง 3 ช่องเท่านั้น แต่อุปกรณ์ USB ในชุด CMU EZ Studio มี 4 ชิ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ USB Hub (รวมอยู่ในชุด) เข้ามาช่วยขยายช่องเสียบ ซึ่ง TLIC แนะนำให้เลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังนี้

อุปกรณ์

ช่องเสียบที่แนะนำ

หมายเหตุ

กล้อง Webcam

เสียบช่อง USB บนเครื่องโดยตรง

ต้องส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

ไมโครโฟน

เสียบช่อง USB บนเครื่องโดยตรง / USB Hub

สามารถต่อผ่าน USB Hubได้ แต่แนะนำให้ต่อกับเครื่องโดยตรง

เครื่อง EZ Studio Controller

USB Hub

ไม่ได้อาศัยการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง

เมาส์ไร้สาย (ตัวรับสัญญาณ)

USB Hub

ไม่ได้อาศัยการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง

Last updated