การเชื่อมต่ออุปกรณ์ CMU EZ Studio

เนื่องจากชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio นั้นมีหลายชิ้น TLIC จึงจัดทำแผนผังการเชื่อมต่อ ดังนี้

แผนผังการต่ออุปกรณ์ชุด CMU EZ Studio

การประกอบชุดอุปกรณ์ EZ Studio นั้นมีแนวปฏิบัติดังแสดงในรูปต่อไปนี้
ผังการต่ออุปกรณ์ชุด CMU EZ Studio

แนะนำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ Computer

เนื่องจากช่องเสียบ USB (แบบ Type A) บนคอมพิวเตอร์นั้นมีจำนวนจำกัดเพียง 3 ช่องเท่านั้น แต่อุปกรณ์ USB ในชุด CMU EZ Studio มี 4 ชิ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ USB Hub (รวมอยู่ในชุด) เข้ามาช่วยขยายช่องเสียบ ซึ่ง TLIC แนะนำให้เลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังนี้
อุปกรณ์
ช่องเสียบที่แนะนำ
หมายเหตุ
กล้อง Webcam
เสียบช่อง USB บนเครื่องโดยตรง
ต้องส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
ไมโครโฟน
เสียบช่อง USB บนเครื่องโดยตรง / USB Hub
สามารถต่อผ่าน USB Hubได้ แต่แนะนำให้ต่อกับเครื่องโดยตรง
เครื่อง EZ Studio Controller
USB Hub
ไม่ได้อาศัยการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง
เมาส์ไร้สาย (ตัวรับสัญญาณ)
USB Hub
ไม่ได้อาศัยการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง