ข้อตกลงการใช้งาน EZ Series

1.ขอความร่วมมือไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้อง

สามารถวางไว้ด้านหน้าห้อง

2.ขอความร่วมมือไม่นำ Flash Drive เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในห้อง

แนะนำให้เชื่อมต่อระบบคลาวน์ (OneDrive, Google Drive)

3.ขอความร่วมมือไม่ทำการดัดแปลงหรือนำอุปกรณ์อื่นๆมาใช้ร่วมกัน

แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องเท่านั้น

4.โปรดจองล่วงหน้าในระบบ อย่างน้อย 1 วัน

Last updated