คู่มือการใช้แสงไฟ Ring Light LED

วิธีการใช้งาน แสงไฟ Ring Light LED

แสงไฟ Ring Light LED ในชุด EZ Studio นั้น แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

 1. รุ่นใหม่ คือรุ่น LD-500 Portable Ring light

 2. รุ่นเก่า คือรุ่น Ring Light LED CY-R50L

ซึ่งจะมีรายละเอียดการใช้งานในแต่ละรุ่นดังนี้

LD-500 Portable Ring Light (รุ่นใหม่)

LD-500 Portable Ring light มีขนาด 50 ซม. รองรับการใช้งาน 2 ระบบ สามารถเสียบสายไฟ หรือ ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ได้ มีดีไซต์พิเศษในการกระจายแสงด้วยความมนแบบไร้ขอบ จึงทำให้ได้แสงในวงกว้างกว่า แสงสวยมากกว่าเดิม พร้อมกำลังไฟที่เต็มประสิทธิภาพโดยให้กำลังไฟสูงถึง 96 วัตต์ และ สามารถปรับสีของแสงได้ ไม่ว่าจะเป็นโทนสีอุ่นสีส้ม หรือ โทนสีขาวสว่าง

รายละเอียดส่วนต่างๆของ LD-500 Portable Ring light (รุ่นใหม่)

วิธีการใช้งาน LD-500 Portable Ring light (รุ่นใหม่)

1. กดที่ปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

โดยปุ่มนี้จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัว Ring Light LED

2. ปรับลดความสว่างของแสงและอุณหภูมิแสงได้ในปุ่มเดียว (Dimmable and Color Adjustable)

 • ปุ่มที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าของตัว Ring Light LED

 • ปุ่มที่ 2 อยู่บริเวณด้านหลังของตัว Ring Light LED

ท่านสามารถหมุนปุ่มปรับนี้เพื่อปรับความสว่างของแสง และ กดอีกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิหรือโทนสีของแสงให้เป็นโทนสีส้มหรือโทนขาวสว่าง

Ring Light LED CY-R50L (รุ่นเก่า)

รายละเอียดส่วนต่างๆของ Ring Light LED CY-R50L(รุ่นเก่า)

ในชุดของ Ring Light LED จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น โดยให้ท่านทำการประกอบชิ้นส่วนแต่ละส่วนเข้าด้วยกันดังภาพ

รายละเอียดส่วนต่างๆของ Ring Light LED CY-R50L มีดังนี้

วิธีการใช้งาน Ring Light LED CY-R50L

1. กดที่ปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

โดยปุ่มนี้จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัว Ring Light LED

2. ท่านสามารถปรับลดเพิ่มความแรงของแสงด้วยปุ่มหมุน Dimmable

 • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางขวาเพื่อเพิ่มความสว่างของแสงไฟ

 • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางซ้ายเพิ่มลดความสว่างของแสงไฟ

3. ปรับอุณหภูมิแสงหรือโทนแสงด้วยปุ่ม Color Temperature

 • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภมูิของแสงไฟ (โทนเหลือง-ส้ม) ซึ่งจะช่วยให้ภาพดูอบอุ่นมากขึ้น

 • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภมูิของแสงไฟ (โทนฟ้า) ซึ่งจะช่วยให้ภาพดูสว่างจ้ามากขึ้น

ปุ่ม FUSE คือปุ่มที่ใช้ป้องกันการช็อต

4. การปรับองศาของแสงไฟ Ring Light LED

ท่านสามารถปรับองศา หรือมุมของไฟให้ก้มหรือเงย รวมถึง หมุนไปทางซ้าย ขวา ได้ เพื่อทำให้เกิดแสงเงาที่ต้องการ โดยปรับที่บริเวณฐานของวงแหวนไฟ Ring Light LED ดังภาพ

การใช้งานขาตั้งแสงไฟ Ring Light

 1. กางขาตั้งออก ขาตั้งจะมีฐานจำนวน 3 ขา ให้ท่านกางออกเพื่อให้ขาตั้งนั้นตั้งได้

 2. ปรับระดับความสูงต่ำของขาตั้ง ท่านสามารถปรับระดับความสูงต่ำของขาตั้งได้โดยการหมุนปุ่มปรับระดับเพื่อคลายความแน่นของขาตั้งในแต่ละส่วนก่อน จากนั้นทำการปรับระดับความสูงต่ำตามต้องการ

 3. หมุนปุ่มปรับระดับกลับเพื่อให้ขาตั้งคงสภาพตามที่ต้องการ

4. การปรับองศาของแสงไฟ Ring Light LED

ท่านสามารถปรับองศา หรือมุมของไฟให้ก้มหรือเงย รวมถึง หมุนไปทางซ้าย ขวา ได้ เพื่อทำให้เกิดแสงเงาที่ต้องการ โดยปรับที่บริเวณฐานของวงแหวนไฟ Ring Light LED ดังภาพ

Last updated