Ring Light LED CY-R50L (รุ่นเก่า)

Ring Light LED CY-R50L (รุ่นเก่า)

รายละเอียดส่วนต่างๆของ Ring Light LED CY-R50L(รุ่นเก่า)

ในชุดของ Ring Light LED จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น โดยให้ท่านทำการประกอบชิ้นส่วนแต่ละส่วนเข้าด้วยกันดังภาพ

รายละเอียดส่วนต่างๆของ Ring Light LED CY-R50L มีดังนี้

วิธีการใช้งาน Ring Light LED CY-R50L

1. กดที่ปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

โดยปุ่มนี้จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัว Ring Light LED

2. ท่านสามารถปรับลดเพิ่มความแรงของแสงด้วยปุ่มหมุน Dimmable

  • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางขวาเพื่อเพิ่มความสว่างของแสงไฟ

  • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางซ้ายเพิ่มลดความสว่างของแสงไฟ

3. ปรับอุณหภูมิแสงหรือโทนแสงด้วยปุ่ม Color Temperature

  • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภมูิของแสงไฟ (โทนเหลือง-ส้ม) ซึ่งจะช่วยให้ภาพดูอบอุ่นมากขึ้น

  • หมุนปุ่มปรับแสงไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภมูิของแสงไฟ (โทนฟ้า) ซึ่งจะช่วยให้ภาพดูสว่างจ้ามากขึ้น

ปุ่ม FUSE คือปุ่มที่ใช้ป้องกันการช็อต

4. การปรับองศาของแสงไฟ Ring Light LED

ท่านสามารถปรับองศา หรือมุมของไฟให้ก้มหรือเงย รวมถึง หมุนไปทางซ้าย ขวา ได้ เพื่อทำให้เกิดแสงเงาที่ต้องการ โดยปรับที่บริเวณฐานของวงแหวนไฟ Ring Light LED ดังภาพ

การใช้งานขาตั้งแสงไฟ Ring Light

  1. กางขาตั้งออก ขาตั้งจะมีฐานจำนวน 3 ขา ให้ท่านกางออกเพื่อให้ขาตั้งนั้นตั้งได้

  2. ปรับระดับความสูงต่ำของขาตั้ง ท่านสามารถปรับระดับความสูงต่ำของขาตั้งได้โดยการหมุนปุ่มปรับระดับเพื่อคลายความแน่นของขาตั้งในแต่ละส่วนก่อน จากนั้นทำการปรับระดับความสูงต่ำตามต้องการ

  3. หมุนปุ่มปรับระดับกลับเพื่อให้ขาตั้งคงสภาพตามที่ต้องการ

4. การปรับองศาของแสงไฟ Ring Light LED

ท่านสามารถปรับองศา หรือมุมของไฟให้ก้มหรือเงย รวมถึง หมุนไปทางซ้าย ขวา ได้ เพื่อทำให้เกิดแสงเงาที่ต้องการ โดยปรับที่บริเวณฐานของวงแหวนไฟ Ring Light LED ดังภาพ

Last updated