หลักการทำงานของระบบ Online Exam Manager

Online Exam Manager เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามสถานะการสอบของนักศึกษา จะไม่มีผลกับคะแนนการสอบหรือตัวข้อสอบ เป็นเพียงระบบที่ช่วยติดตามสถานะ(Tracking) ว่านักศึกษาแต่ละคนอยู่ในส่วนใด หรือ ขั้นตอนใดในการสอบครั้งนี้ (สามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://exam-manager.tlic.cmu.ac.th/ )
การสอบแต่ละครั้งจะถูกเรียกเป็น Event โดยเมื่อท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการสร้าง Event ครบถ้วนแล้ว และกด Start Event ระบบจะเริ่มทำการติดตามสถานะของนักศึกษาแบบ Real time ทันที จนกว่าท่านจะกด End Event
โดยมีการแสดงผลออกเป็น 3 ส่วนหลัก พร้อมกราฟแสดงข้อมูลแบบภาพรวมในแต่ละส่วน ดังรายละเอียดด้านล่าง

ส่วนข้อมูลของนักศึกษา

ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อของนักศึกษา ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา และ CMU IT Account หากรายชื่อไม่ครบท่านสามารถแจ้งมายังทีมงานเพื่อขออัพเดทรายชื่อ หรือ ท่านสามารถเพิ่มเองได้ด้วยเมนู เพิ่มรายชื่อนักศึกษา

ส่วน Check-in

ส่วนนี้จะแสดงสถานะว่านักศึกษาได้ทำการ Check-in ด้วย Link ที่ท่านส่งให้แล้วหรือไม่ (หน้า Check-in นั้นจะปรากฏ link ไปยังข้อสอบ และ link Zoom ในที่เดียว โดยที่ท่านไม่ต้องส่งลิ้งการสอบและ link Zoom ให้กับนักศึกษาเอง)
โดยส่วนนี้หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการ Check-in ระบบจะแสดงสถานะสีเหลือง "Not Check-in" และ ในส่วนของ Check-in time จะปรากฏคำว่า ยังไม่ได้เช็คอิน หากทำการ Check-in แล้ว จะปรากฏเวลาที่ทำการ Checked-in
เมื่อนักศึกษากด Check-in แล้วจะปรากฏปุ่ม Check out ขึ้นให้นักศึกษากดหลังจากทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว การ Check out จะเป็นการยืนยันว่านักศึกษาทำข้อสอบและกดส่งเรียบร้อย(ไม่ได้ลืมกดส่งข้อสอบ) เมื่อกด Check out จะแสดงสถานะการ Check Out ในช่อง Check-in เป็นอันจบการติดตามสถานะ ซึ่งในส่วนนี้หากนักศึกษาไม่ได้กด Check out ก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ เพียงแต่เป็นการทบทวนการส่งข้อสอบของนักศึกษาและอัพเดทสถานะในระบบครั้งสุดท้ายเท่านั้น

ส่วน Zoom Status

ส่วนนี้จะแสดงสถานะการเข้า Zoom สำหรับคุมสอบ โดยจะแสดงสถานะการหลุดออกจาก Zoom และ Highlight รายชื่อเป็นสีแดงเพื่อให้ท่านทราบทันทีว่ามีนักศึกษาหลุดออกจาก Zoom ขณะสอบ โดยในส่วนนี้มักจะใช้เพื่อตรวจเช็คสถานะอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาด้วย ว่าขณะทำข้อสอบมีการต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ โดยจะมีการแสดงสถานะ
 1. 1.
  เข้าร่วมแล้ว
 2. 2.
  ยังไม่ได้เข้าร่วม
 3. 3.
  เสร็จสิ้น
 4. 4.
  หลุด/ผิดปกติ

ส่วน ของ Quiz หรือ ข้อสอบ

ส่วนนี้จะแสดงสถานะการเข้าทำข้อสอบของนักศึกษา ได้แก่
 1. 1.
  Stand by หรือ ยังไม่ได้เริ่มทำ
 2. 2.
  in progress หรือกำลังทำข้อสอบ
 3. 3.
  finished หรือส่งข้อสอบแล้ว
ท่านสามารถติดตามการทำข้อสอบของ Quiz หรือ Assignment ในระบบ CMU Exam แบบ 1 Quiz หรือ หลาย Quiz ในการสอบ 1 ครั้งได้ แต่แนะนำให้ตั้งชื่อให้แตกต่างกันและเลือก Quiz mี่ท่านต้องการติดตามให้ถูกต้อง