บังคับ login Zoom ด้วย CMU Account

การเปิดใช้ตัวเลือกบังคับให้ผู้เข้าร่วมประชุม login ด้วย CMU Account

การตั้งค่าผ่านทาง Schedule meeting บน Zoom Desktop app

1. คลิกที่ไอคอน Schedule

2. บริเวณหัวข้อ Security กดเลือก option Only authenticated users can join

3. จากนั้นกดเลือก CMU Zoom

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Zoom meeting ได้ที่ Practical Zoom Techniques

การตั้งค่าผ่านทาง Schedule meeting บน Zoom Web app

1.คลิกที่หัวข้อ Schedule a meeting

2.บริเวณหัวข้อ Security กดเลือก option Require authentication to join

3.จากนั้นกดเลือก CMU Zoom

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Zoom meeting ได้ที่ Practical Zoom Techniques

Last updated