การใช้งานเมื่อเริ่มคุมสอบ

รายละเอียดการใช้งานในส่วนต่างๆเมื่อในกรณีที่ต้องการคุมสอบ

เมื่อท่านเปิดหน้า Event ที่ท่านต้องการใช้คุมสอบแล้ว จะพบกับหน้าตาดังภาพประกอบด้านล่าง

1. กดปุ่ม Start Event

ท่านสามารถดปุ่ม Start Event เพื่อเริ่มติดตามสถานะการสอบของนักศึกษาได้โดยกดปุ่มสีเขียวชื่อ Start Event บริเวณแถบเครื่องมือด้านบน หรือ บริเวฯกลางหน้าจอในส่วนรายชื่อนักศึกษาดังภาพประกอบด้านล่าง เมื่อท่านกดปุ่มนี้แล้วระบบจะเริ่มติดตามสถานะของนักศึกษาทันที จนกว่าท่าน

1.1 สถานะปุ่ม Start Event เปลี่ยนเป็น End Event

เมื่อคลิก Start Event แล้ว ปุ่ม Start Event จะกลายเป็น End Event

1.2 บริเวณด้านรายชื่อจะเปลี่ยนจากปถบสีเทาเป็นการแสดงผลปกติ

2. แชร์ URL Check-in ให้กับนักศึกษา

ทำการแชร์ลิงค์ Check in ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา Check in และ เข้าสู่ระบบ Zoom หรือ Exam ผ่าน การ Check in การแชร์ลิงค์ Check In ให้นักศึกษา ท่านสามารถส่งลิ้งให้นักศึกษาล่วงหน้าโดยแจ้งวันเวลาที่สามารถเข้ามา Check-in โดยไม่จำเป็นต้องส่งก่อนเข้าสอบได้

3. เริ่มคุมสอบ

เมื่อกด Start Event และ มีการ Check in, เข้าร่วม Zoom หรือ ทำข้อสอบ ค่าสถานะต่างจะถูกแจ้งให้กับผู้ใช้งานทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Online Exam Manager โดยสถานะต่างๆที่แสดงมีดังนี้

3.1 สถานะส่วน Check-in

ส่วนนี้จะแสดงสถานะว่านักศึกษาได้ทำการ Check-in ด้วย Link ที่ท่านส่งให้แล้วหรือไม่ (หน้า Check-in นั้นจะปรากฏ link ไปยังข้อสอบ และ link Zoom ในที่เดียว โดยที่ท่านไม่ต้องส่งลิ้งการสอบและ link Zoom ให้กับนักศึกษาเอง)

โดยส่วนนี้หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการ Check-in ระบบจะแสดงสถานะสีเหลือง "Not Check-in" และ ในส่วนของ Check-in time จะปรากฏคำว่า ยังไม่ได้เช็คอิน หากทำการ Check-in แล้ว จะปรากฏเวลาที่ทำการ Checked-in

เมื่อนักศึกษากด Check-in แล้วจะปรากฏปุ่ม Check out ขึ้นให้นักศึกษากดหลังจากทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว การ Check out จะเป็นการยืนยันว่านักศึกษาทำข้อสอบและกดส่งเรียบร้อย(ไม่ได้ลืมกดส่งข้อสอบ) เมื่อกด Check out จะแสดงสถานะการ Check Out ในช่อง Check-in เป็นอันจบการติดตามสถานะ ซึ่งในส่วนนี้หากนักศึกษาไม่ได้กด Check out ก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ เพียงแต่เป็นการทบทวนการส่งข้อสอบของนักศึกษาและอัพเดทสถานะในระบบครั้งสุดท้ายเท่านั้น

3.2 สถานะส่วน Zoom Status

ส่วนนี้จะแสดงสถานะการเข้า Zoom สำหรับคุมสอบ โดยจะแสดงสถานะการหลุดออกจาก Zoom และ Highlight รายชื่อเป็นสีแดงเพื่อให้ท่านทราบทันทีว่ามีนักศึกษาหลุดออกจาก Zoom ขณะสอบ โดยในส่วนนี้มักจะใช้เพื่อตรวจเช็คสถานะอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาด้วย ว่าขณะทำข้อสอบมีการต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ โดยจะมีการแสดงสถานะ

  1. เข้าร่วมแล้ว (สีเขียว)

  2. ยังไม่ได้เข้าร่วม (สีเหลือง)

  3. เสร็จสิ้น (สำน้ำเงิน)

  4. หลุด/ผิดปกติ (สีแดง)

3.3 สถานะส่วน ของ Quiz หรือ ข้อสอบ

ส่วนนี้จะแสดงสถานะการเข้าทำข้อสอบของนักศึกษา ได้แก่

  1. Stand by หรือ ยังไม่ได้เริ่มทำ (สีเหลือง)

  2. in progress หรือกำลังทำข้อสอบ (สีเขียว)

  3. finished หรือส่งข้อสอบแล้ว (สีน้ำเงิน)

ท่านสามารถติดตามการทำข้อสอบของ Quiz หรือ Assignment ในระบบ CMU Exam แบบ 1 Quiz หรือ หลาย Quiz ในการสอบ 1 ครั้งได้ แต่แนะนำให้ตั้งชื่อให้แตกต่างกันและเลือก Quiz mี่ท่านต้องการติดตามให้ถูกต้อง

4. หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้วท่านสามารถ กด End Event ได้บริเวณแถบเครื่องมือด้านบนดังภาพประกอบด้านล่าง เพื่อแจ้งให้ระบบทราบว่าการคุมสอบเสร็จสิ้นแล้ว

โดยในส่วนนี้แนะนำให้ทำการกดปุ่ม End Evenะ ทุกครั้งเมื่อสอบเสร็จแล้ว เนื่องจากหากมีอาจารย์ท่านอื่นสอบด้วย Quiz เดิมอีก Event หนึ่ง ระบบจะไม่สามารถติดตามสถานะได้ เนื่องจากยังเปิดการใช้งานที่แอคเค้าท์ของท่านอยู่

4.1 ยืนยันการ End Event

จากกดปุ่ม End Event ระบบจะทำการกดยืนยันการหยุดสอบ ดังภาพด้านล่าง

Last updated