การสร้าง Event สำหรับคุมสอบ

การสร้าง Event เพื่อใช้ในการคุมสอบ

การสร้าง Event เพื่อเปิดระบบติดตามสถานะการเข้าสอบของนักศึกษานั้น ท่านสามารถสร้างหลาย Event สำหรับหลายวิชาได้ โดยใน 1 Eventนั้น สามารถเลือกติดตามสถานะของ Quiz หรือแบบทดสอบเพียง 1 Quiz หรือ เลือกติดตามสถานะหลายแบบทดสอบหรือหลาย Quiz ใน 1 Event ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการเลือกในหัวข้อถัดไป

ในกรณีที่มีอาจารย์ร่วมสอนท่านอื่นๆต้องการติดตามสถานะการสอบของนักศึกษาด้วย ท่านสามารถเพิ่มผู้ดูแลเพื่อช่วยคุมสอบใน Event เดียวกันได้ หรือ อาจารย์แต่ละท่านจะสร้าง Event แยกกัน เพื่อติดตามสถานะจากหน้า Online Exam Manager ของตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

รายละเอียดวิธีการสร้าง Event สามารถดูได้จากเนื้อหาด้านล่าง

เริ่มการสร้าง Event

ท่านสามารถสร้าง Event ได้จาก 2 ส่วน ได้แก่

1.ไปที่หน้าแรกของระบบ (Dashboard)

กดปุ่มสีน้ำเงิน "เริ่มสร้าง Event เพื่อคุมสอบ" ตามภาพดังล่าง

2.ไปที่ Event List (หรือรายการ Event ทั้งหมด)

กดปุ่ม "Create New" บริเวณแถบเครื่องมือด้านบน ดังภาพประกอบด้านล่างนี้

กรอกข้อมูลในหน้า Create Event

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบฟอร์มสำหรับการสร้าง Event 9 ส่วน ดังรูป ท่านสามารถกด Continue เพื่อไปยังหัวข้อถัดไปหรือกด Back เพื่อกลับมายังส่วนก่อนหน้าได้

แต่ละส่วนมีรายละเอียดที่ท่านต้องกรอกข้อมูลดังนี้

1. Event Name - ตั้งชื่อการสอบ

1.ชื่อ Event คือ ชื่อที่ใช้สำหรับ Event นั้นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับกระบวนวิชาในสำนักทะเบียน แต่อาจารย์สามารถตั้งชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชาหรือหัวข้อที่ใช้ในการสอบ โดยต้องมีความยาวมากกว่า 4 ตัวอักษรขึ้นไป

เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม Continue เพื่อไปยังข้อถัดไป

2. LMS/Service - เลือก LMS ที่ใช้สอบ

เลือกระบบการเรียนการสอนที่ท่านใช้ในการสอบครั้งนี้ และกด Continue

3. Choose Course From LMS - เลือกวิชาที่จะสำหรับติดตามการสอบ

ระบบจะแสดง Drop Down List ให้ท่านเลือกกระบวนวิชาที่ท่านจะใช้ในการติดตามสถานการสอบในครั้งนี้ โดยจะแสดงกระบวนวิชาทั้งหมดที่ท่านมีในระบบที่ท่านเลือก เมื่อท่านเลือกวิชาเรียบร้อยแล้วให้ไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อเลือกแบบทดสอบหรือ Quiz/Assignment ในคอร์สของท่าน

คอร์สของท่านจะต้องมีสถานะเป็น Visible ในกรณีที่ท่านซ่อนคอร์สไว้ระบบจะค้นหาคอร์สไม่พบ

4. Choose Quiz/Assignment - เลือก Quiz/Assignment ที่จะติดตามสถานะ

ท่านสามารถเลือก Quiz หรือ Assignment ที่ท่านต้องการได้โดยการกดเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อ ดังภาพประกอบด้านล่าง

โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะติดตามสถานะการทำข้อสอบของ Quiz หรือ Assignment ไหน ในคอร์สของท่านบ้าง

คอร์สของท่านจะต้องมีสถานะเป็น Visible ในกรณีที่ท่านซ่อนคอร์สไว้ระบบจะค้นหาคอร์สไม่พบ

อย่างไรก็ตามระบบจะค้นหา Quiz ของท่านพบแม้ว่า Quiz จะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

5. (OPTIONAL) Choose Student Groups - เลือกกลุ่มนักศึกษา (ไม่บังคับ)

ส่วนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม สำหรับเลือกติดตามสถานะของนักศึกษาเพียงบางกลุ่ม ท่านสามารถกดข้าม ไปยังขั้นตอนถัดไปได้ หากกระบวนวิชาของท่านไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา โดยระบบจะนำเข้านักศึกษาทั้งหมดในคอร์สของท่าน เพื่อติดตามสถานะนักศึกษาทั้งหมด

หรือ ท่านสามารถเลือกนำเข้าเฉพาะบาง Section ที่ท่านทำการแยกไว้ในคอร์สของท่านได้ เช่น ต้องการติดตามสถานะเฉพาะของนักศึกษา Section 001 ให้ทำการเลือกเฉพาะ Section 1 เป็นต้น

กรณีที่หน้าจอแสดงผลเป็น Student Group Not found ดังภาพประกอบด้านล่าง หมายถึง กระบวนวิชาของท่านไม่มีการแบ่งกลุ่ม หรือ แบ่ง Section ของนักศึกษา ระบบจึงไม่พบกลุ่มนักศึกษาของท่านนั่นเอง

ท่านสามารถกด Continue เพื่อยังขั้นตอนถัดไป

6. Student Location - การบันทึกตำแหน่งของผู้เข้าสอบ

ท่านสามารถเปิดใช้งานส่วนนี้เพื่อใช้ตรวจขสอบตำแหน่งหรือพิกัดของผู้เข้าสอบได้

7. Zoom - ตั้งค่าการคุมสอบผ่าน Zoom

คือ กรอกลิงค์ Zoom Invite link ที่ได้มาจากการสร้าง Zoom Meeting ที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้ในการคุมสอบและดูค่าสถานะการเข้าร่วม Zoom ของนักศึกษา ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นนี้ด้วยตนเอง โดยระบบจะติดตามการเข้าใช้ Zoom ได้เมื่อท่านเปิดใช้ตัวเลือกบังคับให้ผู้เข้าร่วมประชุม login ด้วย CMU Account

โดยจะมีรูปแบบ เช่น https://cmu-th.zoom.us/j/9445095480 ท่านสามารถดูวิธีการนำ Link ในส่วนนี้มากรอกใหเถูกต้องได้ที่หัวข้อ วิธีการสร้าง Link Zoom

8. Exam Date/Time - วันและเวลาสอบ

ท่านสามารถกำหนดวัน และ เวลาสอบได้ที่นี่ โดยเมื่อท่านกำหนดเวลาเริ่มแล้วระบบจะกำหนดเวลาสิ้นสุดโดยบวกเพิ่ม 3 ชะ้วโมง (นับจากเวลาเริ่ม)โดยอัตโนมัติ เช่น ตั้งเวลาเริ่มที่ 09.00 น. ระบบจะกรอกเวลาสิ้นสุดให้ท่าน 12.00 น. อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรับแก้ไขเวลาเองได้เช่นกัน

ท่านสามารถกำหนดช่วงเวลากว้างกว่าเวลาที่ท่านใช้สอบจริงเพื่อป้องกันเกหตหุสุดวิสัยต่างๆ ได้ เช่นสอบเวลา 09.00 - 11.00 น. ท่านสามารถกำหนดเวลา 08.00 - 12.00 น. ได้ เป็นต้น

ในส่วนการตั้งค่าเวลานี้ นักศึกษาจะสามารถ Check-in ได้ 30 นาทีก่อนเวลาที่ระบุนี้ (แก้ไขได้ภายหลังจาก settings)

9. Emergency Contact For Student - ข้อมูลติดต่อสำหรับนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถเลือกกรอกข้อมูลหรือไม่กรอกก็ได้ โดยในส่วนนี้จะนำไปแสดงให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการติดต่ออาจารย์ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินต่างๆ

10. กดปุ่ม Submit

ระบบจะแสดงสถานะเสร็จสิ้น ดังภาพด้านล่าง

สร้าง Event สำเร็จ

หลังจากสร้าง Event เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องต่างๆของ Event ที่ถูกสร้างโดยการกดเข้าชม Event ซึ่งจะปรากฎรายละเอียดของ Event ดังรูป

หลังจากสร้าง Event เรียบร้อยแล้วระบบจะมีการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกันตามจำนวนของนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ หากจำนวนนักศึกษาไม่ครบ ให้ท่านติดต่อทีมงานทันทีเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อให้ท่าน

Last updated