การแก้ไขการตั้งค่า Event

ดูรายละเอียด Event ของท่าน (Event Info)

ท่านสามารถดูรายละเอียด Event ของท่านได้โดยการ กดเครื่องหมายฟันเฟืองบริเวณมุมขวาบนของแถบเครื่องมือดังภาพประกอบด้านล่าง และเลือกเมนู Info

เมื่อกดเมนู info ระบบจะแสเงรายละเอียด Event ของท่านดังภาพด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ Event (Event Name)

ชื่อ Event ที่ท่านสร้าง โดยแนะนำให้สร้างเป็นชื่อรหัสกระบวนวิชา ต่อด้วยภาคเรียนและปีการศึกษา

2. เวลาเช็คอิน (Check-in time)

ช่วงเวลาที่กำหนดให้นักศึกษากด Check-in หากนักศึกษาไม่ได้ Check-in ตามเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถ Check-in ได้ ส่งผลให้ไม่มีรายงานการ Check-in

3. เวลาเริ่ม (Start Date and Time)

ช่วงเวลาเริ่มติดตามสถานะในระบบ CMU Online Exam Manager โดยในส่วนนี้ท่านสามารถกำหนดไว้กว้างกว่าเวลาที่ใช้สอบจริงได้ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กำหนดช่วงเวลาผิด หรือ มีการเลื่อนสอบแต่ลืมแก้ไขเวลาใน Exam Manager เป็นต้น

ตัวอย่างการตั้งค่า ท่านสอบจริงเวลา 09.00 น. ท่านสามารถกำหนดเวลาเริ่มติดตามสถานะได้ตั้งแต่ช่วง 07.00 น. เป็นต้น ส่วนนี้ไม่มีผลกับสถานะการสอบจริงของรนักศึกษา

4. เวลาสิ้นสุด (End Date and Time)

ช่วงเวลาสิ้นสุดการติดตามสถานะในระบบ CMU Online Exam Manager โดยในส่วนนี้ท่านสามารถกำหนดไว้กว้างกว่าเวลาที่ใช้สอบจริงได้ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กำหนดช่วงเวลาผิด หรือ มีการเลื่อนสอบแต่ลืมแก้ไขเวลาใน Exam Manager เป็นต้น

ตัวอย่างการตั้งค่า ท่านสอบจริงสิ้นสุดเวลา 12.00 น. ท่านสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดการติดตามสถานะ เป็น 15.00 น. เป็นต้น ส่วนนี้ไม่มีผลกับสถานะการสอบจริงของรนักศึกษา

ส่วนแสดงคอร์สในระบบ CMU Exam เมื่อท่านลองเปิด URL ที่แสดง ระบบจะพาท่านไปยังคอร์สที่ท่านทำการสอบ โดยส่วนนี้เป้นส่วนอ้างอิงตัว Quiz ในคอร์อสที่ท่านทำการติดตามสถานะ

ส่วนนี้จะแสดง Zoom link ที่ท่านกรอกไว้ในระบบ ท่านสามาถตรวจสอบความถูกต้องได้

แก้ไข Event ของท่าน (Event Setting)

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนต่างๆ ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า โดยกดเครื่องหมายฟันเฟืองบริเวณมุมขวาบนของแถบเครื่องมือดังภาพประกอบด้านล่าง และเลือกเมนูตั้งค่า ดังภาพด้านล่าง

เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบกับหน้าต่างดังภาพ

ส่วนที่ท่านสามารถแก้ไขได้มีดังนี้

ท่านสามารถแก้ไข Zoom link ได้

2.เวลาเช็คอิน (Check-in time)

ท่านสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนเวลา Check-in ได้

3.เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

ท่านสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มและสิ้นสุดการติดตามสถานะได้ โดยกำหนดขอบเขตเวลาไว้กว่างกว่าเวลาสอบจริงได้ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กำหนดช่วงเวลาผิด หรือ มีการเลื่อนสอบแต่ลืมแก้ไขเวลาใน Exam Manager เป็นต้น

ตัวอย่างการตั้งค่า ท่านสอบจริงเวลา 09.00-11.00 น. ท่านสามารถกำหนดเวลาเริ่มติดตามสถานะได้ตั้งแต่ช่วง 07.00 - 15.00 น.เป็นต้น ส่วนนี้ไม่มีผลกับสถานะการสอบจริงของรนักศึกษา โดยเมื่อถึงเวลาสอบจริง ระบบก็จะติดตามสถานะการเข้าทำข้อสอบของนักศึกษาตามปกติ

4. Quiz/Assignment ไม่สามารถแก้ไขได้

Quiz/Assignment จะไม่สามารถตั้งค่าเพิ่มเติม หรือทำการแก้ไขได้ แนะนำให้สามารถ event exam ใหม่

Last updated