การนำเข้าเนื้อหาจาก Moodle ไป Mango Canvas

1.เข้าไปที่คอร์ส moodle ที่ต้องการย้ายข้อมูล เลือกที่ปุ่มฟันเฟืองมุมขวา เลือก Backup

2.ระบบจะนำท่านเข้าสู่ส่วนของการเลือกข้อมูลในคอร์สที่ต้องการ Backup กรณีที่ต้องการข้อมูลทั้งหมด เลือกที่ปุ่ม Jump to final step

3.รอระบบทำการสร้างไฟล์ Backup คอร์สของท่าน

4.เมื่อระบบสร้างไฟล์ Backup เรียบร้อย จะปรากฏ list ไฟล์ Backup ขึ้นมา เลือกที่ Download เพื่อทำการ Download ไฟล์เก็บไว้ ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล .mbz และมีชื่อไฟล์เป็นรหัสกระบวนวิชาและชื่อกระบวนวิชา

5.เข้าสู่คอร์ส Canvas ในระบบของท่าน ไปยังส่วนของการ Import Content และนำไฟล์ .mbz ที่ได้มา Import เข้าสู่คอร์ส Canvas ได้ทันที โดยเลือก Content Type เป็น Moodle 1.9/2.x

pageการ import เนื้อหาจากวิชาที่มีอยู่ในระบบ Canvas

คลิปประกอบการทำไฟล์ Backup เนื้อหาจาก Moodle เพื่อย้ายไป Mango Canvas

คลิปประกอบการนำเข้าไฟล์เนื้อหาที่ได้มาจาก Moodle เข้าสู่คอร์สบน Mango Canvas

Last updated