ตรวจงานด้วย SpeedGrader

อาจารย์สามารถดูและตรวจให้คะแนนชิ้นงานของผู้เรียน รวมถึงให้คะแนนด้วย Rubric(ถ้ามี) ผ่านตัว SpeedGrader ของระบบ Mango Canvas ได้ ซึ่งระบบรองรับไฟล์หลากหลายนามสกุลและรองรับการตอบด้วยการแนบ URL ด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถให้ฟีดแบ็คกับชิ้นงานของผู้เรียนได้โดยตรงเป็นการพิมพ์ตัวอักษรหรือแนบเป็นไฟล์สื่อ เช่น เสียง หรือ คลิปวิดีโอได้

ข้อดีของ SpeedGrader

  • หาชิ้นงานของน.ศ.แต่ละคน มีการซ่อนชื่อของน.ศ.ให้(กรณีที่เลือกเป็น anonymous grading)

  • ดูรายละเอียดในชิ้นงานที่น.ศ.ส่งเข้ามา

  • ใช้ Rubric เพื่อให้คะแนน

  • เขียนฟีดแบ็คให้ชิ้นงานของน.ศ.

  • ติดตามความก้าวหน้าของการให้คะแนนและซ่อนชิ้นงานที่ตรวจให้คะแนนแล้ว เพื่อให้ตรวจง่ายขึ้น

ส่วนต่างๆของ SpeedGrader

  1. ชิ้นงานของน.ศ.ที่ส่งเข้ามา ถ้าเป็นไฟล์ที่ DocViewer รองรับจะสามารถใช้งานส่วนของ Annotation เพื่อเขียนแก้หรือเขียนฟีดแบ็คในไฟล์ของน.ศ.ได้เลย กรณีที่เป็น text entries, website URLs, media recordings, หรือ file uploads) ก็จะแสดงผลที่ส่วนนี้เช่นกัน

  2. ส่วนกรอกคะแนนชิ้นงาน

  3. เปิด Rubric เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ของ Rubric(ถ้ามี)

  4. ดูความคิดเห็นที่อาจารย์เขียนต่อชิ้นงาน หรือเป็นความคิดเห็นของผู้เรียนเอง

  5. สร้างตัวอักษรหรือเสียง คลิป หรือแนบไฟล์เพื่อให้ฟีดแบ็คแก่ผู้เรียน

Last updated