Role Permissions

สรุปภาพรวม Role ทั้งหมดที่มีในระบบ Mango Canvas

Teacher หรือ อาจารย์

สามารถบริหารจัดการ Course ได้ในทุกฟังก์ชัน ทั้งในส่วนของการตั้งค่าคอร์สเบื้องต้น การเพิ่มเนื้อหาในกระบวนวิชา การซ่อนและแสดงข้อมูลในกระบวนวิชารวมถึงการเข้าถึงวิชา การสร้างประกาศ การมอบหมายงาน การตั้งค่ากิจกรรมในปฏิทิน การตั้งค่าการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการกลุ่ม การจัดการผู้เข้าร่วมวิชา การสร้างแบบทดสอบและการให้คะแนน การแสดงผลคะแนนในแบบทกสอบ การแสดงผลเกรด เป็นต้น

Student หรือ นักศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาในส่วนต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดจากอาจารย์

Invited Student

สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาในส่วนต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดจากอาจารย์ โดยจะแตกต่างจาก Role Student คือ จะไม่ถูกระบบนำรายชื่ออกจากคอร์ส (ป้องกันการ sync รายชื่อจากระบบ Course Portal)

TA (Teaching Assistance) หรือ ผู้ช่วยอาจารย์

ช่วยสนับสนุนการสร้าง Course และการตั้งค่าต่างๆภายในคอร์ส มีสิทธิ์ในการจัดการคอร์สเทียบเท่ากับอาจารย์

Observer หรือ ผู้สังเกตการณ์

สามารถเชื่อมต่อ(Link)กับบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาโดยใช้อีเมลล์ทั่วไปได้ และมองเห็นความก้าวหน้าของนักศึกษาใน Course นั้นๆ โดย Role Observer นี้ อาจเป็นครอบครัว ผู้ปกครอง หรือ ที่ปรึกษาของนักศึกษาคนนั้นๆ

Designer หรือ ผู้ออกแบบ Course

สามารถเข้าถึงเนื้อหาของ Corse และจัดการ Course ในบางส่วน (การเข้าถึงค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับ TA) เช่น สร้าง Discussions, announcements, assignments, quizzes, การเพิ่มเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ และ การเพิ่มผู้เข้าร่วม Course เป็นต้น

รายละเอียดสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละ Roles โดยละเอียด

Last updated