การสร้าง Rubrics

กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน หรือเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษา จากกิจกรรมที่นักศึกษาทำ เช่น Assignment หรือ Quiz ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

เริ่มต้นการใช้งาน

ท่านสามารถเข้าสู่หน้า Rubrics ได้จากเมนูบริเวณแถบด้านซ้ายมือ ดังภาพ

นอกจากช่องทางข้างต้น ท่านสามารถสร้าง Rubrics ได้จากหน้า Assignment และหน้า Quiz ได้ด้วย

1. หน้าแรกของเมนู Rubrics

กดปุ่ม "+ Add Rubrics" เพื่อเพิ่ม Rubrics

2. การตั้งค่าชื่อ Rubrics

เมื่อกดปุ่ม "+ Add Rubrics" แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่ออธิบาย Rubrics ของท่าน

แบ่งเป็นส่วน Title หรือ ชื่อ Rubrics ให้ท่านกรอกข้อมูลในส่วน Title : เพื่อตั้งชื่อ Rubric ของท่าน หลังจากนั้นแก้ไขในส่วนของ Criteria โดยกดรูปดินสอที่ส่วน description of criterion เพื่อกรอกรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

3. การตั้งค่า Criteria

เมื่อกดแก้ไข Criteria จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ เพื่อให้ท่านเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน ดังตัวอย่าง ท่านสามารถกำหนดคำอธิบายเกณฑ์ดังภาพ และกดปุ่ม Update Criterion เพื่อบันทึกข้อมูล

4. กำหนดคะแนนสูงสุดหรือคะแนนเต็มในส่วนของ Pts

ท่านสามารถกำหนดคะแนนในส่วนนี้ได้เอง ดังตัวอย่างกำหนดไว้ที่ 5 คะแนน

5. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ

เมื่อกำหนดคะแนนสูงสุดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในระดับคะแนนอื่นๆได้ โดยการกด เครื่องหมาย "+" ดังภาพ

เมื่อกด เครื่องหมาย "+" แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนและอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนนั้นๆ

6. เมื่อสร้าง Rubric เสร็จสิ้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

7.สร้างเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม

ท่านสามารถสร้างเกณฑ์อื่นๆได้โดยการกดที่ปุ่ม "+ Criteria" และเลือกเมนู "New Criteria" หลังจากนั้นสามารถสร้าง Criteria ตามข้อที่ 3

ตัวอย่างการสร้าง Rubrics (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated