การจัดการ Course Navigation

จัดเรียงลำดับส่วนต่างๆภายใน Course เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่ต้องการให้ ผู้เข้าร่วม Course เห็นขึ้นมาเป็นลำดับแรก และซ่อนหรือปิดการใช้งานในส่วนที่ไม่ต้องการได้

เริ่มต้นการใช้งาน

1. ไปที่เมนู "Setting"

2. ไปที่ส่วนของ "Navigation"

ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพ ท่านสามารถจัดลำดับหัวข้อหรือส่วนต่างๆใน Course ใหม่ได้ ด้วยการลากหัวข้อและวางไว้ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ

3. จัดเรียงลำดับหัวข้อตามต้องการและกด Save

ส่วนต่างๆใน Course จะปรับเปลี่ยนตามที่ท่านจัดลำดับทันที

4. การซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงใน Course

สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

1.การ Disable เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการซ่อน แล้วกด Disable

2. การลากและวาง ลากหัวข้อที่ท่านต้องการซ่อนและนำมาวางไว้ในส่วนล่างดังภาพ

ตัวอย่าง การซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงใน Course

Last updated