การ import เนื้อหาจากวิชาที่มีอยู่ในระบบ Canvas

นำข้อมูลจากวิชาเดิมที่เคยสร้างกลับมาใช้ใหม่ในภาคเรียนปัจจุบัน โดยไม่ต้องสร้างเนื้อหาใหม่ให้ยุ่งยาก

เริ่มต้นการใช้งาน Import Existing Content

การ Import Course Content หรือการนำเข้าเนื้อหาวิชา สามารถนำเข้าเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลได้หลายแบบ ดังนี้

1. Copy Canvas Course (แนะนำ)

ท่านสามารถทำสำเนาคอร์สทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ CMU Canvas ได้ โดยการค้นหา Course ที่ช่อง "Search for a course" และกดเลือก Course ที่ต้องการ

และสามารถกำหนดได้ว่าจะ Import ข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกนำเข้าข้อมูลเพียงบางส่วนเข้าคอร์ส

2. Canvas Course Export package

การนำเนื้อหาวิชาเข้าสู่กระบวนวิชาโดยการ Upload Canvas Course file ชุดข้อมูลหรือ Package เข้าไปในคอร์สโดยไม่ต้องสร้างเนื้อหาเองใหม่

3. Unzip .zip file into folder

การ unzip หรือแตกไฟล์นามสกุล .zip เข้าไปสู่ Folder ในกระบวนวิชา หรือการอัพโหลดไฟล์จำนวนมากที่ถูกบีบอัดในรูป zip เข้าสู่ Course

4. Common Cartridge 1.x package

การนำเข้าเนื้อหาวิชาด้วย Common Cartridge 1.x package โดยข้อมูลจะถูกอัพโหลดเข้าไปในส่วนของ Question bank ซึ่งสามารถเลือก Question bank ที่ต้องการ หรือสร้าง Question bank ใหม่ได้

ทั้งนี้การนำเข้าไฟล์ข้อมูลจาก Moodle นั้น สามารถนำเข้าในส่วนของ Content ได้ด้วย โดยเลือกนำเข้าข้อมูลทั้งหมด(All content) หรือเลือกเพียงบางส่วน(Select specific content)ได้ตามต้องการ

5. Moodle 1.9/2.x (ไฟล์ .mbz)

การนำเข้าเนื้อหาวิชาที่ได้ทำการสร้างไว้ในระบบ KC Moodle (Version 1.9 ขึ้นไป) ข้อมูลจะถูกอัพโหลดเข้าไปในส่วนของ Question bank โดยสามารถเลือก Question bank ที่ต้องการหรือสร้าง Question bank ใหม่ได้

ทั้งนี้การนำเข้าไฟล์ข้อมูลจาก Moodle ยังสามารถนำเข้าในส่วนของ Content ได้ด้วย โดยเลือกได้ว่าจะนำเข้าข้อมูลทั้งหมด(All content) หรือเลือกเพียงบางส่วน(Select specific content)ได้ตามต้องการ

6. QTI .zip file

การนำเข้าเนื้อหาวิชาด้วย QTI .zip file โดยข้อมูลจะถูกอัพโหลดเข้าไปในส่วนของ Question bank ซึ่งสามารถเลือก Question bank ที่ต้องการหรือสร้าง Question bank ใหม่ได้

คลิปประกอบการ import เนื้อหาจากคอร์สเก่าบน Mango Canvas

Last updated