Requirements

เมื่อผู้สอนตั้งเงื่อนไข Requirements ใน Module แล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องทำกิจกรรมภายใน Module นั้นๆให้เรียบร้อยจึงจะได้รับสถานะ Complete การตั้งค่าส่วนนี้ผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้เรียนทำกิจกรรมทั้งหมดใน Module หรือเลือกเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องการก็ได้

ทั้งนี้ผู้สอนไม่สามารถเพิ่มเงื่อนไข Requirements ได้จนกว่าภายใน Module จะมีกิจกรรมอยู่ เช่น Assignment , Pages , files เป็นต้น โดยจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปตามประเภทของกิจกรรมภายใน Module ดังนี้

 • View the item : ผู้เรียนต้องเข้ามาดูกิจกรรมดังกล่าว

 • Mark as done : ผู้เรียนต้องทำกิจจกรม(Assignment หรือ Pages)ดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปกิจกรรมอื่นต่อได้

 • Contribute to the page : ผู้เรียนจำเป็นต้องเขียนตอบภายในกิจกรรม non-graded discussion หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใน Page

 • Submit the assignment : ผู้เรียนต้องส่งงานภายใน Assignment ดังกล่าว , เขียนตอบภายใน graded discussion หรือส่งคำตอบภายใน Quiz

 • Score at least : ผู้เรียนต้องได้คะแนนขั้นต่ำในกิจกรรมดังกล่าวจึงจะผ่านเงื่อนไข ส่วนนี้สามารถเลือกได้กับ graded assignment ทุกประเภท

การตั้งค่า Requirements

เปิด Module

Edit Module

เพิ่ม Requirement

ตั้งค่าประเภทของ Requirement

 1. Students must complete all these requirements ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมทั้งหมดใน Module ดังกล่าวให้เรียบร้อย

 2. Students must move through requirements in sequential order ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมทั้งหมดใน Module ดังกล่าวให้เรียบร้อยตามลำดับ

 3. Student must complete one of these requirements ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่งใน Module ดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยเลือกจากรายการใน Dropdown [4]

จัดการรายการกิจกรรม

 1. ชื่อกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนทำ

 2. Dropdown เพื่อเลือกดูรายการกิจกรรมอื่น

 3. เงื่อนไขการผ่านของกิจกรรมดังกล่าวที่เลือกจาก [1]

 4. ถ้าต้องการเพิ่มกิจกรรมสามารถเลือกได้ที่ Add requirement

 5. ถ้าต้องการลบรายการที่เพิ่มออกเลือกที่ Remove ที่เป็นรูปกากบาทด้านขวามือ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Update Module

ตรวจสอบ Module

 1. เงื่อนไขการผ่าน Module จะปรากฏบน Header

 2. เงื่อนไขการผ่ากิจกรรมจะปรากฏอยู่ในรายละเอียดด้านล่างหัวข้อกิจกรรม

Last updated