การตั้งค่า Gradebook

สมุดรายงานผลการเรียนของนักศึกษา

เริ่มต้นการใช้งาน Gradebook

Gradebook จะช่วยให้เจ้าของกระบวนวิชาหรืออาจารย์สามารถเข้าถึงและดูเกรดของนักศึกษาได้อย่างง่ายดาย โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลเกรด , เกรดของแต่ละการบ้านที่มอบหมายให้นักศึกษา โดยสามารถแสดงเป็นแบบ Point, Percentage, Complete หรือ incomplete รวมทั้ง GPA Scale

โดยปกติมุมมองของ Gradebook จะเป็นแบบแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด แต่ท่านสามารถดูคะแนนหรือเกรดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ โดยไปที่เมนู Grades บริเวณแถบซ้ายมือ

เมื่อกดแล้วจะปรากฏข้อมูลคะแนนในส่วนต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าเพื่อเก็บคะแนนไว้ดังตัวอย่าง ระบบจะแสดงชื่อนักศึกษามีคะแนนจากส่วน Assignments Quiz และ Total หรือคะแนนรวมทั้งหมด

เมนูในหน้า Gradebook

เมนูในหน้านี้จะมี 3 ปุ่มหลัก ได้แก่ Gradebook , View และ Actions

1. Gradebook

Gradebook แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ

 • Learning Mastery

 • Individual View

 • Gradebook History

1.1 Learning Mastery

ในส่วนนี้จะแสดงระดับผลคะแนนของนักศึกษาในภาพรวม โดยจะแสดงข้อมูลของการตั้งค่า Rubrics และ Outcome ซึ่งภาพตัวอย่างนี้ยังไม่มีข้อมูลให้ระบบประมวลจึงเกิดเป็นภาพสีขาวล้วน ดังภาพ

1.2 Individual View

1.3 Gradebook History

ประวัติการสร้าง Gradebook ภายในคอร์ส ท่านสามารถเลือกแสดง gradebook ของนักศึกษารายบุคคลได้ โดยการพิมพ์ชื่อที่ช่อง Student

2. View

มุมมองในหน้า Gradebook

โดยเมนู View แบ่งเป็น 4 ส่วนย่อยดังนี้

 • Arrange By

 • Filters

 • Statuses

 • Columns

2.1 Arrange By

ท่านสามารถเลือกเรียงลำดับข้อมูลโดยการเลือกเมนูย่อย ดังภาพ

2.2 Filters

เมื่อท่านเปิดการใช้งาน Filters ในหน้าต่างของท่านจะปรากฏกล่อง Filters ดังภาพด้านล่าง

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดูเกรดเฉพาะ Module ที่ต้องการ หรือดู Module ทั้งหมดได้โดยการกดเลือกจากรายการใน Dropdown ตามภาพ

2.3 Statuses

การดูข้อมูลโดยเลือกดูจากสถานะการส่งงาน เมื่อกดแล้วจะพบกับหน้าสถานะดังภาพ

ท่านสามารถเปลี่ยนสีของสถานะต่างๆได้และกด Done

2.4 Columns

ในส่วนนี้ท่านสามารถเลือก Notes และ Unpublished assignments ได้

ในส่วนของ Notes นั้น เมื่อกดเลือกในตารางจะมีคอลัมน์ Note ปรากฏขึ้นมา และสามารถเพิ่มข้อความได้ดังภาพ

3. Actions

การดำเนินการในส่วนนี้สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือการ Import หรือการนำคะแนนเข้าและ Export หรือการนำคะแนนออก

3.1 Import

ท่านสามารถนำไฟล์ข้อมูลเกรดเข้าสู่ระบบได้โดยจะต้อง save เป็นนามสกุลไฟล์ .csv

รูปแบบข้อมูลของการนำเข้าข้อมูลนามสกุลไฟล์ .csv โดยจะต้องมีข้อมูลเรียงลำดับดังนี้

 • Student Name

 • Student ID

 • SIS User ID (only required if you use SIS)

 • SIS Login ID (only required if you use SIS)

 • Section

 • Assignment (this can be for an existing assignment or a new assignment; retain IDs for existing assignments)

3.2 Export

เมื่อกดเมนู Export ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ .csv ให้ท่านโดยอัตโนมัติ และจะปรากฏข้อความ New export (วันเวลาที่ท่านทำการ Export) บริเวณด้านล่างปุ่ม Export ดังภาพ

การตั้งค่าเพิ่มเติมในหน้า Gradebook (Setting)

Late Policy

ตั้งค่าการให้คะแนนอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมายหรืองานส่งช้าได้จากที่นี่

Grade Positing Policy

ตั้งค่าการแสดงผลเกรดให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือเลือกตั้งค่าด้วยตนเอง

Last updated