Search
⌃K

กำหนดความคาดหวัง

การกำหนดความคาดหวังใน Course แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
  1. 1.
    สร้าง Rubrics
  2. 2.
    การเพิ่ม Outcome
  3. 3.
    การตั้งค่า Gradebook
กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน หรือเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษาจากกิจกรรมที่นักศึกษาทำ เช่น Assignment หรือ Quiz ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
Outcome หรือผลลัพธ์ของจุดประสงค์ของกระบวนวิชา โดยใช้เกณฑ์จากทางมหาวิทยาลัย
สมุดรายงานผลการเรียนของนักศึกษา