กำหนดความคาดหวัง

การกำหนดความคาดหวังใน Course แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

  1. สร้าง Rubrics

  2. การเพิ่ม Outcome

  3. การตั้งค่า Gradebook

กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน หรือเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษาจากกิจกรรมที่นักศึกษาทำ เช่น Assignment หรือ Quiz ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

Outcome หรือผลลัพธ์ของจุดประสงค์ของกระบวนวิชา โดยใช้เกณฑ์จากทางมหาวิทยาลัย

สมุดรายงานผลการเรียนของนักศึกษา

Last updated