การสร้างเนื้อหาใหม่

เพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชาของท่าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างเนื้อหาใหม่ในกระบวนวิชาของท่าน สามารถแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้

การ Link URL ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

เป็นการ Upload Files หรือ เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบต่างๆ (เช่น pdf, ppt, doc, jpeg etc.) ขึ้นแสดงผลในส่วนต่างๆบน Course เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วม Course Download เอกสารเหล่านั้นเพื่อนำไปใช้งาน

การสร้าง Assignment หรือ การมอบหมายงาน เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาและสามารถนำมาใช้เก็บคะแนนจากการส่งงานในหัวข้อต่างๆตามกำหนด (สามารถส่งได้ทั้งแบบ files, images, text, URLs, และ media ต่างๆ)

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ โดยสามารถสร้าง Discussion เพื่อเก็บคะแนน หรือ เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความเห็นและวิธีการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้

การสร้าง Quizzes หรือสร้างแบบทดสอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาสามารถสร้างได้กว่า 12 รูปแบบไม่ว่าจะเป็น แบบปรนัย อัตนัย เติมคำ จับคู่ ถูกผิดเป็นต้น พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆได้ตามต้องการ

Zoom เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์ทางวิดิโอแบบ Real Time ซึ่งสามารถนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนระยะไกลได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบและกรณีอื่นๆได้อีกด้วย

Last updated