การตั้งค่า Peer Reviews

การ Peer Reviews คือการให้ผู้เรียนมีกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงานของผู้เรียนร่วมคลาสได้ โดยอาจารย์สามารถเปิดการใช้งาน Peer Reviews ได้ที่หน้า Setting และไปที่ส่วนของ Peer Reviews

[1] เปิดใช้งาน Peer Reviews

[2] อาจารย์เลือกผู้เรียนให้ตรวจชิ้นงานด้วยตนเอง

[3] ให้ระบบเลือกผู้เรียนมาตรวจแบบสุ่ม

Assignment แบบ On Paper และ No Submission จำเป็นต้องเลือกแบบ Manually เท่านั้น

Automatically Assign Peer Reviews

[1] กำหนดจำนวนงานที่ผู้เรียนต้องตรวจต่อคน

[2] กำหนดวันและเวลาที่ผู้เรียนต้องเข้าระบบมาตรวจชิ้นงานของเพื่อน

Intra-Group Peer Reviews

สำหรับ Assginement แบบกลุ่ม สามารถเลือก Allow Intra-Group Peer Reviews ได้ โดยจะเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คนในการ Peer Reviews งานของอีกกลุ่มหนึ่ง

Assign Anonymous Peer Reviews

เป็นตัวเลือกสำหรับเปิดการ Peer Reviews แบบไม่แสดงชื่อผู้ตรวจ

Last updated