Assignment

การสร้าง Assignment หรือ การมอบหมายงาน เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาและสามารถนำมาใช้เก็บคะแนนจากการส่งงานในหัวข้อต่างๆตามกำหนด (สามารถส่งแบบ files, images, text, URLs, และ mediaต่างๆ)

เริ่มต้นการใช้งานเมนู Assignment

ไปที่เมนู Assignment จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

แถบเครื่องมือในหน้าแรกของ Assignment จะมีเครื่องมือหลักดังนี้

ท่านสามารถค้นหา Assignment ที่ท่านต้องการได้ที่นี่

กดเพื่อสร้างกลุ่มที่ท่านต้องการ ดังตัวอย่าง ได้สร้างกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 โดยท่านสามารถกำหนดรายละเอียดของ Assignment ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มได้

กดเพื่อสร้าง Assignment ใหม่ โดยมีรายละเอียดในการตั้งค่าค่อนข้างมาก ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป

โดยจะมีหัวข้อย่อยได้แก่ Edit Assignment Dates ให้ท่านสามารถแก้ไขกำหนดส่ง Assignment ทั้งหมดได้ในคราวเดียว และ Assignment Groups Weight ดังภาพ

การสร้าง Assignment เบื้องต้น

การตั้งค่าเมื่อสร้าง Assignment (เบื้องต้น)

1. ตั้งชื่อ Assignment

ตัวอย่าง ตั้งชื่อ Assignment : การบ้านชิ้นที่ 1

2. กรอกเนื้อหา Assignment

ตัวอย่าง เนื้อหา Assignment : สรุปเนื้อหาบทที่ 1

3. การเก็บคะแนน Assignment

แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

  1. Points หรือ คะแนนสำหรับ Assignment นี้ ท่านสามารถกำหนด Points ได้เองโดยการกรอกตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง Points

  2. Assignment Group หากท่านทำการแบ่งกลุ่มนักศึกษาไว้ (กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม3) ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Assignmentนี้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ แนะนำให้เลือกเป็น Assignments ตามภาพตัวอย่าง เพื่อมอบ Assignment ให้กับนักศึกษาทุกคนใน Course

  3. Assignments Display Grade as การแสดงคะแนน สำหรับ Assignment นี้ สามารถเลือกแสดงได้หลายรูปแบบดังภาพ โดยรูปแบบที่แนะนำคือแบบ Points

4. เงื่อนไขในการส่ง Assignment ของนักศึกษา

ท่านสามารถเลือก Submission Type ได้ 4 รูปแบบ โดยแบบที่แนะนำคือแบบ Online

ท่านสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมของการส่ง Assignment Online ได้จาก 1 ใน 3 ตัวเลือกนี้

Text Entry : ส่ง Assignment โดยการพิมพ์ข้อความ

Website URL : ส่ง Assignment โดยการแนบ Website URL

File Uploads : ส่ง Assignment โดยการอัพโหลดไฟล์งาน (ในส่วนนี้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อจำกัดไฟล์ได้ว่าต้องอัพโหลดเป็นไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่งตามที่ระบุเท่านั้นอีกด้วย)

5. การจำกัดจำนวนในการส่ง Assignment

ท่านสามารถจำกัดจำนวนครั้งในการส่งงานของนักศึกษา ได้โดยเลือก Allow Attempts เป็นแบบ Limited และ ตั้งค่าจำนวนครั้งที่อนุญาตให้นักศึกาาส่งงานได้ตามความต้องการ

หากท่านต้องการให้นักศึกษาสามารถส่งงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งท่านสามารถเลือก Allow Attempts ให้เป็นแบบ Unlimited

6. การตั้งค่ากำหนดส่งงาน

ท่านสามารถกำหนดวันส่งงานได้ โดยไปที่ส่วนของ Due จากนั้นกดรูปปฏิทินเพื่อเลือกวันที่และเวลาในการส่งงาน

ในส่วนของ Available from และ Until นั้น หมายถึงการเปิดใช้งาน Assignment จากวันที่กำหนด ถึง วันที่กำหนด

Assignment ที่ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยจะแสดงผลดังภาพ

Last updated