Hot Spot

ผู้สอนสามารถอัปโหลดภาพและให้ผู้เรียนชี้จุดที่เป็นคำตอบบนภาพนั้นได้

ไฟล์ภาพที่สามารถอัปโหลดในระบบได้ :

  • BMP

  • GIF

  • JPG/JPEG

  • PNG

อุปกรณ์ที่เป็น Keyboard-only access หรือ Screen Reader จะไม่สามารถเข้าถึงข้อคำถามประเภทนี้ได้

อัปโหลดไฟล์ภาพ

ลากไฟล์วางที่ [1] หรือกด Browse [2] เพื่อค้นหาไฟล์ในอุปกรณ์

วาดจุด Hot Spot

ท่านสามารถเลือกรูปร่างของ Hot Spot ที่ต้องการวาดได้ 3 แบบ คือ สี่เหลี่ยม วงกลม และโพลิก้อน

Hot Spot สี่เหลี่ยมหรือวงกลม

เลือกรูปทรงที่ต้องการ คลิกแล้วลากบนพื้นที่ของรูปภาพในจุดที่ต้องการ

โพลิก้อน

คลิกลากเส้นให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้ และเมื่อลากเรียบร้อย ดับเบิ้ลคลิกบริเวณรูปร่างเพื่อปิดพื้นที่

คลิปสาธิตการสร้างคำถามประเภท Hot Spot

Last updated