Multiple Answer

ข้อคำถามแบบเลือกตอบซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องได้หลายคำตอบ ข้อคำถามประเภทนี้สามารถตั้งค่าคะแนนตามสัดส่วนคำตอบที่ถูกต้องได้ หรือผู้เรียนจะต้องตอบให้ถูกทั้งหมดจึงจะได้คะแนนก็ได้เช่นกัน

เพิ่มคำถาม

[1] หัวข้อ ส่วนนี้ผู้เรียนจะไม่เห็น

[2] ข้อคำถาม

เพิ่มคำตอบ

[1] ส่วนเพิ่มตัวเลือก

[2] ส่วนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

[3] สำหรับเพิ่มตัวเลือก

[4] สำหรับลบตัวเลือกที่ไม่ต้องการออก

Shuffle ตัวเลือก

[1] คลิกเลือกเมื่อต้องการให้ระบบสลับตัวเลือกให้

[2] ปุ่มล็อคตัวเลือก เพื่อไม่ให้ตัวเลือกนั้นถูกสลับจากการ Shuffle

[3] กดเมื่อต้องการปลดล็อค

ตั้งค่าการให้คะแนน

[1] ให้คะแนนในส่วนที่ตอบถูกตามสัดส่วน คะแนนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ 0

ตัวอย่าง คำถามข้อนี้มีคะแนน 4 คะแนน มีคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ ระบบจะแบ่งคำตอบที่ถูกต้องเป็น 2 คะแนน และข้อที่ผิดเป็น -2 คะแนน ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เรียนตอบผิด 1 ข้อ ถูก 2 ข้อ จะได้รับคะแนนทั้งหมด 2 คะแนน (4 คะแนนจากข้อที่ถูกต้อง และ -2 เพราะตอบผิด)

[2] ผู้เรียนต้องตอบถูกทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับคะแนน

คลิปสาธิตการสร้างคำถามประเภท Multiple Answer

Last updated