Numeric

ข้อคำถามแบบสูตรคำนวน ผู้เรียนสามารถส่งคำตอบได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ ทั้งนี้ระบบจะสามารถตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้เฉพาะคำตอบที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มคำถาม

[1] หัวข้อ ส่วนนี้ผู้เรียนจะไม่เห็น

[2] ข้อคำถาม

เพิ่ม Requirement

คำตอบที่ต้องการในข้อคำถามข้อนี้ สามารถเลือกได้ที่ [1] โดยสามารถเลือกได้จาก Exact Response, Margin of Error, Within a Range, หรือ Precise Response และใส่คำตอบที่เป็นไปได้ที่ [2]

Exact Response

เลือก Exact Response ที่ [1] ใส่คำตอบที่ [2] หรือใช้ลูกศรเพิ่มจำนวนที่ [3] ทั้งนี้ Exact Response รองรับคำตอบที่เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) ด้วย ยกเว้น format: 1.234*10^5

โดยผู้เรียนจำเป็นต้องตอบให้ตรงกับคำตอบที่อยู่ในระบบเท่านั้นจึงจะได้คะแนน

ช่องกรอกข้อมูลรองรับเฉพาะตัวเลข จุด เครื่องหมายจุลภาค ดอกจัน และเครื่องหมายคาเร็ตเท่านั้น

Margin of Error

เลือก Margin of Error ที่ [1] ใส่คำตอบที่ [2] หรือใช้ลูกศรเพิ่มจำนวนที่ [3] เพิ่มขอบเขตที่ [4] และเลือกประเภทของขอบเขตได้ที่ Type ซึ่งจะมีเป็นเมนู Dropdown ซึ่ง Requirement ประเภทนี้ไม่รองรับข้อมูลที่เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)ใดๆ

ช่องกรอกข้อมูลรองรับเฉพาะตัวเลข จุด และเครื่องหมายจุลภาคเท่านั้น

Within a Range

เลือก Within a Range ที่ [1] ใส่ช่วงเริ่มต้นที่ [2] และช่วงสิ้นสุดที่ [3] ทั้งนี้ Within a Range รองรับคำตอบที่เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) ด้วย ยกเว้น format: 1.234*10^5

ช่องกรอกข้อมูลรองรับเฉพาะตัวเลข จุด เครื่องหมายจุลภาค ดอกจัน และเครื่องหมายคาเร็ตเท่านั้น

Precise Response

เลือก Precise Response ที่ [1] ใส่คำตอบที่ [2] ค่าความแม่นยำที่ [3] และประเภทของความแม่นยำที่ [4] โดยมีตัวเลือกคือเลขนัยสำคัญและทศนิยม(significant digits และ decimal places) ทั้งนี้ Precise Response ไม่รองรับคำตอบที่เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)

ผู้เรียนจะได้คะแนนเมื่อตอบตรงกับจำนวนเลขนัยสำคัญหนือทศนิยมที่ผู้สอนกำหนดไว้

ช่องกรอกข้อมูลรองรับเฉพาะตัวเลข จุด เครื่องหมายจุลภาคเท่านั้น และค่า Precision ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1

คลิปสาธิตการสร้างคำถามประเภท Numeric

Last updated