File Upload Question

File Upload Question

การตอบคำถามโดยให้ส่งเป็นไฟล์เข้าสู่ระบบ CMU Canvas โดยการใช้รูปแบบคำถาม File Upload Question ใน Quizzes จะไม่สามารถตั้งค่าส่วนอื่นๆพิ่มเติมได้ โดยตั้งค่าได้เพียงหัวข้อคำถามและรายละเอียดคำถามเท่านั้น ซึ่งจะค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับเมนู Assignment ที่สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการจำกัดนามสกุลไฟล์ หรือ จำนวนครั้งในการส่งไฟล์งาน เป็นต้น

หน้าสร้างคำถามแบบ File Upload Question

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ File Upload Question เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ File Upload Question (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated