Fill In Multiple Blanks

Fill In Multiple Blanks

Fill In Multiple Blanks หรือ การเติมคำตอบลงในช่องว่างแต่ละส่วนให้ถูกต้อง (เติมคำตอบลงในหลายช่องว่าง) สามารถกำหนดส่วนที่ต้องการให้นักศึกษาเติมคำได้โดยการใส่เครื่องหมาย [ ] และกรอกคำตอบถูกต้องตามตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

ตัวอย่าง : เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย เปลี่ยนคำที่ต้องการในนักศึกษาเติมในช่องว่างเป็นสัญลักษณ์ [ ] จะได้เป็น เสีย [1] เสีย [2] เสีย [3] เสีย [3] เมื่อแสดงผล ส่วนที่อยู่ใน [ ] จะกลายเป็นช่องว่าง

การตั้งค่าคำตอบ : พิมพ์คำตอบลงในช่องว่างด้านล่างตามตำแหน่งที่ได้สร้างไว้ หมายเลข 1 คำตอบคือ น้อย หมายเลข 2 คำตอบคือ มาก หมายเลข 3 คำตอบคือ ยาก และ หมายเลข 4 คำตอบคือ ง่าย ดังภาพด้านล่าง

หน้าสร้างคำถามแบบ Fill In Multiple Blanks

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Fill In Multiple Blanks เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Fill In Multiple Blanks (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated