Fill In The Blank

Fill In The Blank

Fill In The Blank หรือ การเติมคำตอบลงในช่องว่าง 1 ตำแหน่งให้ถูกต้อง เมื่อท่านสร้างคำถามในรูปแบบ Fill In The Blank ระบบจะแสดงกล่องข้อความสั้นๆ ต่อท้ายคำถามของท่านเพื่อให้นักศึกษาพิมพ์คำตอบ

หน้าสร้างคำถามแบบ Fill In The Blank

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Fill In The Blank เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Fill In The Blank (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated