Formula Question

Formula Question

การสร้างคำถามแบบ Formula Question นี้ สามารถสุ่มตัวเลขของตัวแปรได้ ทำให้นักศึกษาแต่ละคนได้รับ คำถามที่ไม่เหมือนกันและมีการคำนวณคำตอบที่ไม่เหมือนกัน แต่จะมีการตั้งค่าที่ค่อนข้างซับซ้อน แบ่งเป็นส่วนของการตั้งค่าคำถาม 1 หัวข้อ และการตั้งค่าคำตอบ 3 หัวข้อย่อยดังนี้

การตั้งค่าคำถาม Formula Question

ท่านสามารถกำหนดตัวแปรที่ต้องการสร้างแบบสุ่มได้โดยการใส่วงเล็บปีกกาและตัวx [x] ในการตั้งค่าของคำถามได้

ตัวอย่าง : คำสั่ง จงหาค่า y เมื่อ x = [x] โจทย์ 5(x) + 12 = y

หรือจะกำหนดตัวแปรในโจทย์เลย เช่น 5([x]) + 12 = ?

การตั้งค่าคำตอบ Formula Question

ส่วน Variable Definitions หรือ กำหนดช่วงตัวแปร

สามารถกำหนดค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดของตัวแปร x ได้ เมื่อกำหนดแล้วให้กด Recompute เพื่อทำการสุ่มเลขตัวแปรสำหรับใช้ในการกำหนดสูตรในขั้นตอนที่ 2

ส่วน Formula Definition หรือการกำหนดสูตร

นำสูตรของท่านมากรอกในส่วนนี้เพื่อให้ระบบเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ท่านต้องการใช้ในการคำนวน

  • เครื่องหมาย + แทนการบวก

  • เครื่องหมาย - แทนการลบ

  • เครื่องหมาย * แทนการคูณ

  • เครื่องหมาย / แทนการหาร

ตัวอย่าง ตัวเลขที่สุ่มจากข้อ 1 คือ เลข 9 เมื่อนำ 9 ไปแทน X คำตอบที่ได้จะเท่ากับ 57 ดังภาพ

ส่วน Generate Possible Solutions หรือส่วนของการสร้างคำตอบตามค่าที่กำหนดใน 2 ขั้นตอนแรก

ในส่วนนี้จะมีให้ท่านระบุจำนวนของคำตอบที่เป็นไปได้ให้ออกมาแบบสุ่ม(สูงสุดที่ 200 คำตอบ) เมื่อท่านกรอกเลขเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกด Generate เพื่อให้ระบบทำการสร้างคำตอบออกมาตามรายละเอียดด้านล่าง

จากโจทย์ 5([x]) + 12 = y หาก x = 7 หรือ 5(7) + 12 = ? คำตอบที่ได้จะเท่ากับ 47 เป็นต้น

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Formula Question เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Formula Question (ภาพเคลื่อนไหว)

ข้อมูลการตั้งค่าเพิ่มเติม : https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf

Last updated