Numerical Answer

Numerical Answer

การสร้าง Numerical Answer หรือการตอบด้วยตัวเลข ในส่วนนี้จะมีกล่องข้อความให้นักศึกษาตอบได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

การสร้างคำถามแบบ Numerical Answer นี้ สามารถกำหนดค่าคำตอบได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

  1. Exact Answer : หรือคำตอบหลักที่คำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถกำหนดทศนิยมได้ว่าสามารถคลาด-เคลื่อนได้มากน้อยเพียงใด

  2. Answer in the Range : คำตอบที่อยู่ในช่วง โดยจะมีค่าให้กำหนดระหว่าง ค่าที่1 ไปจนถึง ค่าที่2

  3. Answer with Precision : หรือคำตอบที่แม่นยำ ซึ่งแนะนำให้ใช้คำตอบหลักเหมือนกับ Exact Answer

หน้าสร้างคำถามแบบ Numerical Answer

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Numerical Answer เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

เมื่อตอบด้วยตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความว่า "Only numerical values are accepted" หรือ สามารถตอบได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Numerical Answer (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated