การย้ายข้อสอบไปคลังอื่น

เปิด Question Bank

เข้าสู่ภายในคลัง กด Move/Copy Questions to Another Bank

เลือก Question Bank ที่ต้องการย้ายเข้า

[1] เลือกคลังปลายทางที่ต้องการย้ายข้อสอบเข้าไป

[2] เลือกส่วนนี้เมื่อต้องการแค่คัดลอกข้อสอบ

[3] กดเพื่อยืนยันการย้าย

ตรวจสอบการย้าย

Last updated