Text (No Question)

Text (No Question)

การสร้าง Text หรือข้อความที่ไม่ใช่คำถาม จะไม่ถูกคิดคะแนน โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงข้อความเท่านั้น โดยอาจารย์สามารถใช้เพื่อ

  1. ใช้แบ่งส่วนของคำถามและอธิบายรายละเอียดได้ เช่น ต่อไปนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการคำนวณ ให้นักศึกษาตอบโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นต้น

  2. ใช้เพื่อเตือนนักศึกษา เช่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตอบครบทุกข้อแล้ว หรือตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปจะเก็บคะแนนข้อละ 3 คะแนน เป็นต้น

  3. ใช้เพื่อแสดงการให้กำลังใจนักศึกษา เช่น ข้อความขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบ หรือการแนบรูปภาพเป็นต้น

หน้าสร้างคำถามแบบ Text (No Question)

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Text (No Question) เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Text (No Question) (ภาพเคลื่อนไหว)

ส่วนแจ้งข้อมูลให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การอวยพรปิดท้ายในส่วนของคำถามข้อสุดท้าย หรือย้ำเตือนห้ามมิให้ทำการทุจริต หรือแจ้งเตือนข้อควรระวังต่างๆ เช่น อย่าลืมทำให้ครบทุกข้อ เป็นต้น

Last updated