True/False

True/False

การตั้งข้อคำถามเพื่อให้เลือกตอบแบบถูก-ผิด โดยคำตอบจะมีให้เลือกเพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้นคือข้อที่ถูกและผิด โดยสามารถเพิ่มเติมคำอธิบายว่าเพราะเหตุใดตัวเลือกนี้ถูกหรือผิด

หน้าสร้างคำถามแบบ True/False

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ True/False เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ True/False (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated