Multiple Dropdowns

Multiple Dropdowns

การเลือกตัวเลือกจากรายการที่มีให้ ในส่วนนี้จะมีรูปแบบที่คล้ายกับการสร้างคำถามแบบ Multiple Choice และ Fill In Multiple Blanks แต่จะมีวิธีการสร้างคำตอบที่แตกต่างกัน ดังนี้

คำถามแบบ Multiple Dropdowns จะสามารถเพิ่มตัวเลือกคำตอบได้หลายตัวเลือก เช่น

คำถาม : สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง แปลงคำถามเป็น สี่ตีนยัง[1] นักปราชญ์ยัง[2]

คำตอบ : หมายเลขที่ 1 คำตอบคือ รู้พลาด ท่านสามารถเพิ่มตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมได้ในช่องถัดไป ดังตัวอย่าง เพิ่มตัวเลือกที่ 2 คือ ฉลาด เพิ่มตัวเลือกที่ 3 คือ รู้ลาด เป็นต้น

หมายเลขที่ 2 คำตอบคือ รู้พลั้ง ท่านสามารถเพิ่มตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมได้ในช่องถัดไป ดังตัวอย่าง เพิ่มตัวเลือกที่ 2 คือ รู้พลัง เพิ่มตัวเลือกที่ 3 คือ รู้หรือยัง เป็นต้น

หน้าสร้างคำถามแบบ Multiple Dropdowns

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Multiple Dropdowns เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Multiple Dropdowns (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated