Multiple Choice

Multiple Choice

วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ในการสร้างตัวเลือกหลายตัวเลือก แต่จะบังคับให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว และยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมให้ตัวเลือกในแต่ละข้อได้อีกด้วย

หน้าสร้างคำถามแบบ Multiple Choice

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Multiple Choice เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Multiple Choice (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated