Multiple Answers

Multiple Answers

การสร้างคำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องหลายคำตอบ หรือแบบ Multiple Answers นั้น จะมีลักษณะเป็นกล่องให้สามารถเลือกตัวเลือกได้หลายตัวเลือก และสามารถกำหนดข้อที่ถูกต้องและข้อที่ผิดจำนวนได้มากกว่า 1 ข้อ

หน้าสร้างคำถามแบบ Multiple Answers

หน้าแสดงผลเมื่อสร้างคำถามแบบ Multiple Answers เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่นักศึกษาเห็น)

วิธีการสร้าง Quiz แบบ Multiple Answers (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated