กำหนดหมวด Assignment และนำหนักคะแนนให้ชัดเจน

ทุกครั้งที่เริ่มสอน อาจารย์ควรสื่อสารให้ชัดเจนกับนักศึกษาว่าวิชานั้นๆ แบ่งสัดส่วนนำหนักคะแนนที่ใช้ประเมินผลอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชา Canvas มีวิธีกำหนดหมวดคะแนนที่น่าสนใจ แต่ถูกซ่อนไว้ จึงขอแนะนำวิธีการใช้งานที่นี่ให้อาจารย์ได้ทดลอง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Assignment ที่แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนนแล้วของวิชาหนึ่ง ประกอบด้วย

Assignmentคะแนน

IoT Introduction MOOC Course

25%

Hands-on Practice

30%

Project

30%

Formal Exam

15%

โดยเมื่อตั้งค่าเสร็จตามคู่มือนี้แล้วจะปรากฏในหมวดของ Assignment ของ Canvas ดังนี้

วิธีการกำหนดค่าน้ำหนักให้ Assignment

ไปที่เมนู Assignment เพื่อแสดงหมวดหมู่ของคะแนน

อาจารย์ต้องสร้างกลุ่มของ Assignment ตามหมวดหมู่คะแนนไว้ก่อนแล้ว โดยสามารถศึกษาวิธีการได้ที่นี่

คลิ๊กที่ปุ่มสามจุด แล้วเลือก "Assignment Groups Weight" เพื่อแสดงค่าน้ำหนัก

ในหน้าต่างที่ปรากฏให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง "Weight final grade based on assignment groups"

ซึ่งจะปรากฏช่องให้ป้อนค่าน้ำหนักคะแนนของ Assignment แต่ละหมวดดังตัวอย่างในภาพ

ผลที่เกิดขึ้น

คะแนนของกิจกรรมที่อยู่ในหมวดของ Assignment จะถูก Scale ค่าคะแนนให้เท่ากับคำน้ำหนักที่กำหนดไว้ เช่น หากหมวดชื่อ "แบบฝึกหัด" กำหนดนำหนักไว้ 10% โดยมี Assignment และ Quiz ในหมวดนี้คะแนนกันได้ 25 คะแนน คะแนนสุดท้ายที่นำไปคิดเกรดจะถูกถ่วงน้ำหนักจาก 25 คะแนนให้เป็น 10% (หรือคือ 10 คะแนนจาก 100 นั่นเอง)

ความสามารถนี้อาจต้องอาศัยการทำความเคยชินอยู่บ้างเพราะเดิมอาจารย์มักกำหนดคะแนนของแต่ละกิจกรรมเอง แต่นับเป็นวิธีจัดการคะแนนที่สะดวกและเป็นระบบโดยเฉพาะสำหรับวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดกิจกรรมระหว่างเทอม อาจารย์จะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสัดส่วนน้ำหนักคะแนนในภาพรวมเลย

ประโยชน์ และข้อจำกัด

  • อาจารย์สามารถปรับแต่ง เพิ่ม หรือลด กิจกรรมในหมวดหมู่ได้โดยสุดท้ายระบบจะถ่วงน้ำหนักให้อัตโนมัติ

  • คำน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจารย์ควรสื่อสารกับนักศึกษาให้ชัดเจนว่าเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

  • คะแนนที่อยู่ใต้หมวดหมู่ Assignment ไม่สามารถถ่วงน้ำหนักได้ เช่น ใต้หมวด "คะแนนเก็บ" ถ้ามีสามกิจกรรมที่มีคะแนน 5, 10, 15 คะแนน อาจารย์ไม่สามารถปรับให้ทั้ง 3 กิจกรรมคิดเป็นคะแนนเท่ากันได้ เป็นต้น ดังนั้นควรกำหนดค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม

  • นักศึกษาจะเห็นสัดส่วนคะแนนนี้ใน Gradebook ของตนเอง แต่เนื่องจากระบบแสดงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ อาจทำให้นักศึกษาสับสนได้บ้าง ควรอธิบายให้นักสึกษาเข้าใจ (อาจารย์สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง gradebook รายคนได้ตามคู่มือนี้)

ศึกษาการกำหนดค่าน้ำหนักของ Assignment เพิ่มเติมได้ที่นี่

Last updated