แก้ไขส่วนที่เฉลยผิด(Regrade)

ส่วนของการ Regrade สามารถแก้ไขได้ทั้งตัวเลือกผิดและคะแนนผิด โดยการ Regrade ที่มีผลกับผู้เรียนทุกคน ผู้พัฒนาระบบแนะนำให้ทำเมื่อผู้เรียนส่งทุกคนแล้วเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับ Quiz ประเภท Essay และ File Upload และ Quiz ประเภท Categorization จะไม่สามารถแก้คำตอบเพื่อ Regrade ได้

การเพิ่มหรือลบข้อคำถาม ไม่ทำให้ระบบ Regrade เอง และทีมงานไม่แนะนำให้ทำ

และการแก้ไขคะแนนรายข้อ ก็จะไม่ทำให้ระบบ Regrade เองเช่นกัน ซึ่งจะมีผลทำให้คะแนนในข้อสอบและคะแนนของผู้เรียนใน Gradebook ไม่ตรงกัน

การ Regrade นี้เหมาะสำหรับแก้ไขคะแนนใน Quiz ที่ผู้เรียนทำไปแล้ว และทำเฉพาะกับข้อคำถามที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วเท่านั้น(ไม่มีการเพิ่ม ลบ แก้)

ประเภทของข้อคำถามที่ Regrade ได้

ปัจจุบันระบบ Mango รองรับการ Regrade เฉพาะข้อคำถามประเภท Multiple Choice , True/False และ Multiple Answers เท่านั้น

ข้อจำกัดในการ Regrade

ข้อคำถามที่ถูก Regrade จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อคำถามใน Question Bank เนื่องจากข้อคำถามบางข้อถูกใช้มากกว่า 1 Quiz นอกจากนี้การเพิ่ม หรือ ลบคำตอบออกจากข้อคำถามจะทำให้ไม่สามารถ Regrade ได้

Regrade Options

เมือท่านแก้ไขคำตอบที่ถูกในข้อคำถามที่ต้องการแล้ว ระบบ Mango Canvas จะแสดงหน้าต่าง 4 ตัวเลือกสำหรับการ Regrade ให้ท่านเลือก โดยส่วนนี้อาจขึ้นอยู่กับประเภทของข้อคำถามที่ท่าน Regrade

Award Points for Both Answers

เลือก Award Points for Both Answers สำหรับข้อที่ต้องการให้คะแนนทั้งข้อที่เฉลยใหม่และเฉลยผิดก่อนหน้านี้

Note :

  • กรณีที่ข้อคำถามถูก Regrade หลายๆครั้ง ระบบจะนับเฉพาะข้อที่เฉลยใหม่และเฉลยผิดก่อนหน้านี้เท่านั้น ไม่มีการนับทบ

  • Option นี้ไม่มีให้เลือกในข้อคำถามแบบ Multiple Answer

Award Points for Correct Answer

เลือก Award Points for Correct Answer สำหรับข้อที่ต้องการให้คะแนนเฉพาะข้อที่เฉลยใหม่ที่ถูกต้องเท่านั้น

Give Everyone Full Credit

เลือก Give Everyone Full Credit สำหรับข้อที่ต้องการให้เป็นข้อคะแนนฟรี

Update without Regrading

เลือก Update without Regrading สำหรับข้อที่ต้องการอัพเดตเฉลยใหม่และไม่ Regrade ให้กับผู้เรียน

การ Regrade ข้อคำถามประเภท Multiple Choice

เข้าไปที่ Grades

เปิด SpeedGrader

ไปที่ Quiz ที่ต้องการแก้ไขคะแนน กดที่บริเวณ [2] เพื่อให้ปุ่ม [3] ปรากฏขึ้นและกดเข้าไป เพื่อเปิดแท็บด้านขวามือขึ้นมา เข้าไปที่ [4]

เลือกผู้เรียน

คลิกที่ปุ่ม drop-down ที่ Student จากนั้นเลือกผู้เรียนที่ต้องการให้คะแนน

เลือกชิ้นงาน

กรณีที่มีหลาย Attempt สามารถเลือกชิ้นงานที่ต้องการได้จากปุ่ม drop-down

กดที่ปุ่ม Regrade

หาข้อคำถามที่ต้องการ Regrade [1] จากนั้นกดที่ปุ่ม Regrade [2]

การแก้ข้อที่เฉลยผิด

เข้าไปที่ข้อคำถามที่ต้องการแก้ไข และเปลี่ยนข้อที่ถูกต้องได้ทันที

ตัวอย่างในภาพเป็นการ Regrade ข้อคำถามประเภท Multiple Choice สำหรับข้อคำถามประเภทอื่นๆจะแตกต่างกันออกไป

แก้ไขคะแนน

สามารถแก้ไขคะแนนของข้อคำถามได้ที่ [1] หรือกรณีที่ตัวเลือกแต่ละข้อที่คะแนนที่แตกต่างกันสามารถแก้ไขได้ที่ [2]

กดที่ปุ่ม Regrade

เลือก Options จาก Regrade

เลือกว่าจะ Regrade อย่างไรดังนี้ :

  • Award full points for correct answers only [1] ให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้องเท่านั้น

  • Award full points for current and previous correct answers [2] ให้คะแนนทั้งคนที่ตอบข้อที่ถูกต้องทั้งก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข

  • Award full points for all submitted answers [3] ให้คะแนนทุกตัวเลือกที่ตอบมา

  • Award full points to all students [4] ให้คะแนนผู้เรียนทุกคน

เมื่อเลือกแล้ว กดที่ [5]

การเลือก Award full points for correct answers only อาจมีผลทำให้คะแนนของผู้เรียนบางคนลดลง

ดูข้อคำถามหลัง Regrade

หลังจาก Regrade แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนเดิม [1] และคะแนนหลัง Regrade [2]ได้

Last updated