Statistics

สำหรับดูข้อมูลเบื้องต้นในระหว่างการใช้งาน Zoom

  • Overall ดูภาพรวมการใช้งาน Zoom กับอุปกรณ์ปัจจุบัน และอินเทอร์เน็ตที่ใช้
  • Audio การรับ-ส่งเสียงระหว่างการประชุม
  • Video การรับ-ส่งภาพวิดีโอระหว่างการประชุม
  • Screen Sharing การรับ-ส่งภาพที่แชร์หน้าจอไประหว่างการประชุม
Last modified 1yr ago