Statistics

สำหรับดูข้อมูลเบื้องต้นในระหว่างการใช้งาน Zoom

  • Overall ดูภาพรวมการใช้งาน Zoom กับอุปกรณ์ปัจจุบัน และอินเทอร์เน็ตที่ใช้

  • Audio การรับ-ส่งเสียงระหว่างการประชุม

  • Video การรับ-ส่งภาพวิดีโอระหว่างการประชุม

  • Screen Sharing การรับ-ส่งภาพที่แชร์หน้าจอไประหว่างการประชุม

Last updated